ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಲಿಸಿರೊ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಸಾಪರೋಕ್ಷಿತೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಹಾನಿಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸೀ ( 2 , 2 )
ಒಲಿಸು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುತ ( 2 , 2 )
ಒಲಿಸುತನಶನ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುತನುದಿನಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುತಲಿ ( 2 , 1 )
ಒಲಿಸುತಲೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುತಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವ ( 5 , 5 )
ಒಲಿಸುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವದತಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವವರು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವಾತನೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವುದನರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವುದೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವೆಡೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವೆನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವೆನೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸುವೆನೇನೊ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸೂತಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸೆ ( 2 , 1 )
ಒಲಿಸೆನಗೆ ( 4 , 1 )
ಒಲಿಸೇಕಾಣಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸೇವು ( 1 , 1 )
ಒಲೀ ( 1 , 1 )
ಒಲುತಿಹ್ಯದು ( 1 , 1 )
ಒಲುಮಿ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮಿಕಾಂತ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮಿಲ್ಲದನಕ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮಿಲ್ಲದವರು ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆ ( 18 , 13 )
ಒಲುಮೆ- ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಗೆ ( 3 , 2 )
ಒಲುಮೆಗೊಲಿದುಹರುಷದಿಂದಅವರ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಗೋಸುಗ ( 2 , 1 )
ಒಲುಮೆಯ ( 5 , 5 )
ಒಲುಮೆಯದೋರುತ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯನೀಯೊ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯಾ ( 2 , 1 )
ಒಲುಮೆಯಿಂ ( 1 , 1 )