ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಣಿಯೊಳಗಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯೊಳಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯೊಳಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯೊಳು ( 2 , 2 )
ಫಣಿಯೊಳುನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯೊಳ್ಕಟ್ಟುವಡೆದಾಗ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯೋಳೀ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜಗುರು ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜತಲ್ಪ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜನ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜನಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜನಾಸನದಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜನಿಭವೇಣಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜನೆ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜನೊತ್ತಿನೊಳು ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜಮಾನ್ಯ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜಶಯನ ( 4 , 4 )
ಫಣಿರಾಜಶಯನನ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜಶಯನನಾ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜಶಯನನೆ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರಾಜಶಯ್ಯ ( 2 , 2 )
ಫಣಿರಾಜಶಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಫಣಿರೋಗ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿವನಮಾಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಫಣಿವರ ( 5 , 3 )
ಫಣಿವರಶಯನ ( 1 , 1 )
ಫಣಿವಿಭೂಷಣ ( 1 , 1 )
ಫಣಿವಿಯಾಸನೆ ( 1 , 1 )
ಫಣಿವಿಲಾಸನ ( 1 , 1 )
ಫಣಿವೀಶಮುಖದಾಸಜನ ( 1 , 1 )
ಫಣಿವೇಣಿ ( 14 , 9 )
ಫಣಿವೇಣಿಚಕಚಕಿತಾಭರಣಳಕಳಂಕ ( 1 , 1 )
ಫಣಿವೇಣಿನಗುವ ( 1 , 1 )
ಫಣಿವೇಣಿಯರ ( 1 , 1 )
ಫಣಿವೇಣಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಫಣಿವೇಣಿಯೋಗಿನಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಶಯನ ( 4 , 4 )
ಫಣಿಶಯನನಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಶಯನಾ ( 2 , 2 )
ಫಣಿಶಯನಾ3 ( 1 , 1 )
ಫಣಿಶಾಯಿ ( 5 , 5 )
ಫಣಿಶಾಯಿಏಳಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಶಾಯಿಯ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಶಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಶಾಯಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಶಾಹಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಶೇ-ಖರಾದ್ರಿವಾಸ ( 1 , 1 )