ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಕನಕೊಂದ ( 1 , 1 )
ಬಕನನು ( 2 , 2 )
ಬಕನನ್ನೇಕ- ( 1 , 1 )
ಬಕನಳಿದು ( 1 , 1 )
ಬಕನಾ ( 2 , 2 )
ಬಕನು ( 1 , 1 )
ಬಕನೊರಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಕನ್ವೈರಿಯೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಬಕಪಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಬಕಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಕಪಕ್ಷಿಯು ( 1 , 1 )
ಬಂಕಪುರ ( 1 , 1 )
ಬಕಮರ್ದ ( 1 , 1 )
ಬಕಮಾಗಧರ ( 1 , 1 )
ಬಕಮುಖ ( 1 , 1 )
ಬಕಮುಖರನೆ ( 1 , 1 )
ಬಕರ ( 2 , 2 )
ಬಕರಿಪು ( 1 , 1 )
ಬಕವಿದಾರಣ ( 2 , 2 )
ಬಕವಿರೋಧಿ ( 1 , 1 )
ಬಕವು ( 1 , 1 )
ಬಕವೈರಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಕವೈರಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಕಶಕಟಾಕಂಸಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಬಕಶಕಟಾಸುರನಿಕರ ( 1 , 1 )
ಬಕಹರ&ಟsquo ( 1 , 1 )
ಬಕಳಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಬಕಾಂತಕ ( 2 , 2 )
ಬಕಾದಿ ( 1 , 1 )
ಬಕಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಬಂಕಾಪುರದ ( 2 , 2 )
ಬಂಕಾಪುರದರಸು ( 1 , 1 )
ಬಕಾಸುರಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಕಾಸುರನ ( 4 , 4 )
ಬಕು- ( 1 , 1 )
ಬಕು-ತರ ( 1 , 1 )
ಬಕುತನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಕುತರ ( 1 , 1 )
ಬಕುತಿಮಾರ್ಗವೇ ( 1 , 1 )
ಬಕುತಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಕುತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಕುತಿಯಿದೋಂದೇ ( 1 , 1 )
ಬಕುತಿಯೇಕಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬಕುಲ ( 2 , 2 )
ಬಕುಲವು ( 1 , 1 )
ಬಕುಲಾ ( 2 , 1 )
ಬಕುಲಾದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಬಕುಲಾಲಾಭ ( 1 , 1 )
ಬಕುಲಾವತಿ ( 2 , 1 )
ಬಕುಲಾವತಿಯ ( 1 , 1 )