ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒದಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒದಗೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒಂದಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದಡಿಯಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಒಂದಡಿಯಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಒಂದದರೊಳರ್ಧ ( 1 , 1 )
ಒಂದಧಿಕ ( 2 , 1 )
ಒಂದನಂತವ ( 1 , 1 )
ಒಂದನರಿಯದ ( 1 , 1 )
ಒಂದನರಿಯದೆ ( 2 , 2 )
ಒಂದನರಿಯದೆಮಂದಮತಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದನರಿಯರು ( 1 , 1 )
ಒಂದನರಿಯೆನೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದನರಿಯೇಸೌಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಒಂದನಾದರು ( 1 , 1 )
ಒಂದನಾದರೂ ( 1 , 1 )
ಒಂದನು ( 12 , 9 )
ಒಂದನೂ ( 2 , 2 )
ಒಂದನೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದನೆಣಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದನೇ ( 1 , 1 )
ಒದನೊದಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದನ್ನ ( 3 , 2 )
ಒಂದನ್ನು ( 1 , 1 )
ಒಂದನ್ನೂ ( 2 , 2 )
ಒಂದಪರಾಧ ( 1 , 1 )
ಒಂದಭ್ಯಾಸ ( 1 , 1 )
ಒದಯಲಾಗ ( 1 , 1 )
ಒದರ ( 5 , 5 )
ಒಂದರಂಕೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಒಂದರಗಳಿಗೆಯ ( 2 , 1 )
ಒಂದರಘಳಿಗಿರಲಾರೆವು ( 1 , 1 )
ಒಂದರಘಳಿಗೆ ( 4 , 4 )
ಒಂದರಘಳಿಗ್ಯಲಸ ( 1 , 1 )
ಒಂದರಂತೆ ( 2 , 2 )
ಒಂದರಲಭಿರುಚಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದರಲವ ( 1 , 1 )
ಒಂದರಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದರಲಿಡೆಜೋತಿಯೊಂದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದರಲಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಒದರಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒದರಲು ( 1 , 1 )
ಒಂದರಿಂ ( 11 , 10 )
ಒದರಿಕೊಂಡರೆ ( 1 , 1 )
ಒದರಿಕೊಂಬೆಜಾರಕನ್ನೆಯರ ( 1 , 1 )
ಒಂದರಿತವನಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಒಂದರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒದರಿದನು ( 1 , 1 )
ಒದರಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಒದರಿದರೇನು ( 1 , 1 )