ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಂಡನೊಬ್ಬನ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೊಲಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೊಳ್ಮಾಡದಿರು ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೊಳ್ಮಾಡದಿರುಗಂಡಸರ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನ್ನ ( 2 , 2 )
ಗಡನ್ನಿವಳ ( 1 , 1 )
ಗಡಪ ( 1 , 1 )
ಗಡಪರಮಭಾಗವತರಿರುವಲ್ಲೆನ್ನಿಡುಪರಸನ್ನ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಪಸುಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಗಡಪೋದ ( 1 , 1 )
ಗಡಪ್ರಿಯಳರಸೆಜಾರವಿರಸಹರಿಸೊ4ನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಗಡಬಡಿಸಿ ( 4 , 3 )
ಗಡಬಡಿಸಿದರು ( 1 , 1 )
ಗಡಬಡಿಸಿಮೂಜಗ ( 1 , 1 )
ಗಡಬಡಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಗಡಬಡಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಗಡಬಡಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಬಂದ ( 1 , 1 )
ಗಡಬಾಕುಳಿಕನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಡಬಾಳುವ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಬಿಟ್ಟಿಹರು ( 1 , 1 )
ಗಡಬಿಡಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಭಾಗವು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಭೇರುಂಡ ( 2 , 2 )
ಗಂಡಭೇರುಂಡನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಭೇರುಂಡಪಕ್ಷಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಮಕ್ಕಳಿಗುಣಬಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಗಡಮಂಗಳಾಪಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಮಂಡಲಯುಗ್ಮದ ( 1 , 1 )
ಗಡಮತಿಯುಳ್ಳವನ ( 1 , 1 )
ಗಡಮನನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಯುಗಕೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡರ ( 2 , 2 )
ಗಂಡರಗಂಡ ( 1 , 1 )
ಗಂಡರಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗಂಡರಡವಿಗೈದುವೋರು ( 1 , 1 )
ಗಂಡರಾಳುವ ( 1 , 1 )
ಗಂಡರಾಳುವರು ( 1 , 1 )
ಗಂಡರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡರಿದಿರು ( 1 , 1 )
ಗಂಡರು ( 1 , 1 )
ಗಂಡರುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಗಂಡರೈವರ ( 2 , 2 )
ಗಂಡರೈವರು ( 1 , 1 )
ಗಂಡರೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಲ ( 1 , 1 )
ಗಡಲಿನ ( 1 , 1 )
ಗಡಲಿಹ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಲುವವನಾ ( 1 , 1 )