ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಜವರನನು ( 1 , 1 )
ಗಜವರನೆನಹೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಜವಾ ( 1 , 1 )
ಗಜವಾ-ದೇವ ( 1 , 1 )
ಗಜವಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಗಜವಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಗಜವಾಹಿನಿ ( 1 , 1 )
ಗಜವಿನುತ ( 1 , 1 )
ಗಜವಿನ್ನಾಪದ ( 1 , 1 )
ಗಜವಿಭೀಷಣ ( 1 , 1 )
ಗಜವು ( 6 , 5 )
ಗಜವುಮಂದಗತಿಯಾದರದು ( 1 , 1 )
ಗಜವೂ ( 1 , 1 )
ಗಜವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಗಜವೇರಿ ( 1 , 1 )
ಗಜವೈದ್ಯನಾಶ ( 1 , 1 )
ಗಜವೈರಿ ( 1 , 1 )
ಗಜವೈರಿಯಂತಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಗಜವೊಂದು ( 1 , 1 )
ಗಜವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ಗಜಸಮುದಾಯರೇ ( 1 , 1 )
ಗಜಸಿಂಗ ( 1 , 1 )
ಗಜಸಿಂಗ4 ( 1 , 1 )
ಗಜಸಿಂಗಾತಾಮಸ ( 1 , 1 )
ಗಜಸಿಂಹ ( 2 , 1 )
ಗಜಸಿಂಹಗರುವ ( 1 , 1 )
ಗಜಸಿಂಹಮದ್ಗುರುವೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಸೇವಿತ ( 1 , 1 )
ಗಜಸ್ತೋಮಸಿಂಗ ( 1 , 1 )
ಗಜಾಜಿನ ( 1 , 1 )
ಗಜಾಂತ ( 1 , 1 )
ಗಜಾನನ ( 12 , 8 )
ಗಜಾನನನೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಾನನಾ ( 4 , 3 )
ಗಜಾನನಾಜಯ ( 1 , 1 )
ಗಜಾನನಾಶುದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಗಜಾರಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಗಜಾರಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ( 1 , 1 )
ಗಂಜಾಲೆಮಜಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಜಾಸಮ ( 1 , 1 )
ಗಜಾಸುರ ( 1 , 1 )
ಗಜಾಸುರನೆಂತೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಗಂಜಿ ( 5 , 5 )
ಗಜಿಗಜಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಜಿಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಜಿಗಾಸೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಜಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಜಿಗೆಶರೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಿಬಿಜಿ ( 2 , 2 )
ಗಜಿಬಿಜಿಗಳುಕದೆ ( 1 , 1 )