ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಳುಹಿದನಾವನುಭಾನು ( 1 , 1 )
ಇಳುಹಿದಾ ( 1 , 1 )
ಇಳುಹಿದಿ ( 1 , 1 )
ಇಳುಹುವಿ ( 1 , 1 )
ಇಳುಹೆ ( 1 , 1 )
ಇಳೆ ( 7 , 5 )
ಇಳೆಗಂಡಕಳೆ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಗವ-ತಿರಿಸಿಹ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಗೆ ( 10 , 9 )
ಇಳೆಜನರ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಧಾರಕ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಪತಿ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಭೋಗದಳಸದೆ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಮಂಡಲತ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಮೂರು ( 3 , 2 )
ಇಳೆಯ ( 33 , 17 )
ಇಳೆಯಧಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯನಳೆದ ( 2 , 2 )
ಇಳೆಯನಳೆಯುವ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯನಳೆವ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯನಾಳುವ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯನು ( 2 , 2 )
ಇಳೆಯನೇ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯಪತಿ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯಭೋಗಕೆ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯರಸನ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯರಸನಾದನು ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯಲಿ ( 5 , 1 )
ಇಳೆಯಲ್ಲಿ ( 2 , 1 )
ಇಳೆಯಲ್ಲೀಳಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯವಾಸಕ್ಯಾಕೆಳೆಸಿದಲೇ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯಸುರರಾದರದಿ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯಾಣ್ಮನಿಲ್ಲದಾ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯಾಣ್ಮರುಗಳು ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯಾಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯಾರಿ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯಿಂದೆನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯು ( 2 , 2 )
ಇಳೆಯೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯೊಳಗ ( 2 , 1 )
ಇಳೆಯೊಳಗತಿಜಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯೊಳಗಿಂದು ( 2 , 2 )
ಇಳೆಯೊಳಗಿರುತಿಹವೂಕಲಿಮಲಹರಗಳು ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯೊಳಗುದಯಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯೊಳಗುಳ್ಳಂಥಾಹಲವು ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯೊಳಗೆ ( 12 , 9 )
ಇಳೆಯೊಳಗೆಣೆಗಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಇಳೆಯೊಳಗೆನಯದಿ ( 1 , 1 )