ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಧ್ಯಾನವನೊಮ್ಮೆಯು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವನ್ನ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವನ್ನರಿಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವನ್ನು ( 7 , 7 )
ಧ್ಯಾನವನ್ನುಮನಮುಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಮಾಡು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಮಾಡುಮನಎಲು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವರ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವರಿಯದ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವರ್ಪಿಸಿದೆನೆ3 ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಲ್ಲವೇ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಿಚಾರಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಿಡಿದಮೇಲೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಿಡಿದು ( 2 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಿತ್ತು ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನವಿನ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಿರತಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಿರಲಿ ( 3 , 3 )
ಧ್ಯಾನವಿರಲು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲದವರಿಗೆಮೌನ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೀಯೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೀಯೋ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವು ( 16 , 13 )
ಧ್ಯಾನವುಧ್ಯಾನವು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವುಪೂರ್ಣವಾಯ್ತು2ಕುಲಗಳೆಂಬುವು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೂ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೆ ( 13 , 9 )
ಧ್ಯಾನವೆಂದೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೆನಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೆಂಬ ( 3 , 3 )
ಧ್ಯಾನವೆಂಬಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೆಂಬುದು ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನವೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೆಲ್ಲವನುಳಿದುಅತಿಶಯದ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೇ ( 3 , 3 )
ಧ್ಯಾನವೇತಕೊಸಿರಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೊ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೊಂದೆ ( 3 , 1 )
ಧ್ಯಾನವೊಂದೇ ( 2 , 1 )
ಧ್ಯಾನವ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )