ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲೋಭಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಲೋಭಿತನವ ( 1 , 1 )
ಲೋಭಿಮಾಯ ( 1 , 1 )
ಲೋಭಿಯ ( 1 , 1 )
ಲೋಭಿಯನು ( 1 , 1 )
ಲೋಭಿಯು ( 2 , 2 )
ಲೋಭಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಲೋಭೇಶಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಲ ( 91 , 40 )
ಲೋಲ-ಬಹು ( 1 , 1 )
ಲೋಲಕಟಾಕ್ಷಸದಾಕರುಣಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಕೃಪಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಕೃಷ್ಣನ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಕ್ಷೇಮವೀವ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಗಾನ ( 2 , 1 )
ಲೋಲಗಾನಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಗುಣಾತೀತನೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಗೆ ( 5 , 4 )
ಲೋಲಗೆಅ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಚಿತ್ತದಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಚೇಲ ( 1 , 1 )
ಲೋಲತನದಿ ( 4 , 4 )
ಲೋಲತರುಣಮರಾಳೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಲತೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನ ( 19 , 14 )
ಲೋಲನ2ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನಅಂದ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನಂಘ್ರಿಯ ( 2 , 2 )
ಲೋಲನನೊಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಲೋಲನಲಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನಸ್ಮರಣವ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನಾ ( 5 , 3 )
ಲೋಲನಾಗಿ ( 6 , 6 )
ಲೋಲನಾಗಿರು ( 1 , 1 )
ಲೋಲನಾಗಿಹ ( 2 , 2 )
ಲೋಲನಾಗಿಹನ ( 2 , 2 )
ಲೋಲನಾಗಿಹನಿವನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನಾಗುವೆನೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನಾದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನಿಜ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನಿಂದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನಿವ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನಿಹ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನೀಲಾಂಬುದ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನು ( 1 , 1 )
ಲೋಲನುಭಯರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನೆ ( 17 , 10 )
ಲೋಲನೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನೇ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನೇಳುವದಕಿನ್ನ ( 1 , 1 )