ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗತೀಶ ( 1 , 1 )
ಜಗತು ( 5 , 4 )
ಜಗತೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಜಗತೆರಡು ( 1 , 1 )
ಜಗತೊಬ್ಬನೆ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ ( 17 , 5 )
ಜಗತ್ಕರ್ತ ( 6 , 4 )
ಜಗತ್ಕರ್ತನದುರುಳ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕರ್ತನೆ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕರ್ತಪರಮಪೂರುಷನು ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕರ್ತರಾಮ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ( 2 , 1 )
ಜಗತ್ಕರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾಂತ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾಯಾ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾರಣಕರ್ತನೇ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾರಣನು ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾರಣನೆನಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾರಣರಲ್ಲವೊ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾರಿಣಿ3 ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕೀರ್ತಿನಿಲ್ಲಿಸಿ2ಸಂಘದಿಂದಧ್ಯಾನವಾ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕುಕ್ಷಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್‍ಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಖ್ಯಾತ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತನೂ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತನ್ನ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಲ್ಲಿಜಗನ್ನಾಥ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಲ್ಲಿಪ್ರಕಾಶಿಸುತೆ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಿಗೆ ( 6 , 4 )
ಜಗತ್ತಿಗೆಗುರುಗಂಗಾಧರನುಗಂಗಾಧರನಿಗೆಗುರುಪ್ರಾಣ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಿಗೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಿದುವೆ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಿನ ( 3 , 3 )
ಜಗತ್ತಿನಕಂಟಕವನು ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಿನೊಳಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಿನೊಳು ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತಿನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತೀಶನೆಂದೊರೆವಾ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತು ( 7 , 6 )
ಜಗತ್ತುತತ್ಸøಷ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತೆಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ತ್ರಾಣನೇ ( 1 , 1 )