ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗಜಟ್ಟಿಸಂನ್ಯಾಸ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಠರಘಹರಾಹಿನಗನಿಲಯ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಠರಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ( 1 , 1 )
ಜಗಜನ ( 1 , 1 )
ಜಗಜನ್ಮಾದಿ ( 2 , 2 )
ಜಗಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣನೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವ ( 4 , 3 )
ಜಗಜೀವತತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವನ ( 6 , 3 )
ಜಗಜೀವನನು ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವನಾ ( 2 , 1 )
ಜಗಜೀವನ್ನ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವಾ5 ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವಿತ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವೇಶ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವೇಶನ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೂತಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೆಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೇಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜ£್ಮÁದಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜ£್ಮ್ಞದಿಕರ್ತನೇ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜ£್ಮ್ಞಧಿಕರ್ತ14ಶ್ರವಣ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜಟ್ಟಿಜಗಜ್ಜಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜಟ್ಟೀ-ವೇದಾಂತರಸಗಳ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನಕ ( 2 , 2 )
ಜಗಜ್ಜನನಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನನಿಯಾಗಿಹರಿನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನನಿಯು ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನರ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನಾದಿಕರ್ತ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ( 2 , 2 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತ ( 9 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತಅಜಭವಾದಿಗಳಿಂದಸೇವ್ಯಶ್ರೀನರಹರಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತಜಯ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತನರ-ಹರಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತನು ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣನೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಪತೇ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದ್ಯಖಿಲೈಕ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾಧಿಕಾರಣನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜಾಡ್ಯಹರ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜಾಲ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜೀವ ( 2 , 2 )
ಜಗಜ್ಜೀವನ ( 5 , 5 )
ಜಗಜ್ಜೀವನಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )