ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ( 2 , 2 )
ಶಕ್ತಿಯರಸ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಲಿ ( 2 , 2 )
ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದಾಗ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಸಕಲಾವಯವಕೀವ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಾನಂದದಾರಾಧನ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಿಂ ( 2 , 2 )
ಶಕ್ತಿಯಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇವೇಪವಡಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಿರದೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದತ್ಯಲ್ಪಜೀವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದನಕವಾದವೇಕೊಶ್ರುತಿ- ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯುಂ ( 10 , 10 )
ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಿಯಿಂದರಸಲು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯೆ ( 3 , 3 )
ಶಕ್ತಿಯೆಂತುಯಾತಕೀ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯೆಂಬೆರಡುದೇವ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯೇನೋಚಿಂತಿಪ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯೊದಗಿ1 ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯೊದಂಶದಲೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿರೂಪನು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿರೂಪೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿರೂಪೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿವಚನವ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿವಂತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿವಂತನವ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿವಿ- ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿವಿ-ಲಾಸೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿವಿಜಿತ ( 2 , 1 )
ಶಕ್ತಿವಿರಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಸಂಪತ್ತೀವ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಸಾರಾ ( 1 , 1 )