ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗಜ್ಜೀವನಧಾಮ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜೀವನನೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜೀವನವಿದೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜೀವರು ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಯೋತಿ ( 3 , 1 )
ಜಗಜ್ಯೋತಿಯಎಡಬಲದೊಳಗಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಯೋತಿಯನುಪಿಡಿದಿರಲು ( 1 , 1 )
ಜಗತ ( 2 , 1 )
ಜಗತಃಪತಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತಾತ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಗೂರಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಜಗತಿದು ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಧನ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಧರ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಪೂರ್ಣಭಯಹರ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಯ ( 2 , 2 )
ಜಗತಿಯನೆತ್ತದ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಯುದ್ಧರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಜಗತೀ ( 2 , 2 )
ಜಗತೀಗೆಹದುಳದಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತೀತಳದಿ ( 2 , 2 )
ಜಗತೀನೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗತೀಶ ( 1 , 1 )
ಜಗತು ( 5 , 4 )
ಜಗತೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಜಗತೆರಡು ( 1 , 1 )
ಜಗತೊಬ್ಬನೆ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ ( 17 , 5 )
ಜಗತ್ಕರ್ತ ( 6 , 4 )
ಜಗತ್ಕರ್ತನದುರುಳ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕರ್ತನೆ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕರ್ತಪರಮಪೂರುಷನು ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕರ್ತರಾಮ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ( 2 , 1 )
ಜಗತ್ಕರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾಂತ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾಯಾ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾರಣಕರ್ತನೇ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾರಣನು ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾರಣನೆನಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾರಣರಲ್ಲವೊ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾರಿಣಿ3 ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕೀರ್ತಿನಿಲ್ಲಿಸಿ2ಸಂಘದಿಂದಧ್ಯಾನವಾ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಕುಕ್ಷಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್‍ಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಖ್ಯಾತ ( 1 , 1 )