ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏತಕೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಏತಕೊ ( 4 , 2 )
ಏತಕೊಹರಿಯ ( 1 , 1 )
ಏತಕೋ ( 2 , 2 )
ಏತಕ್ಕೆ ( 3 , 3 )
ಏತತ್ತೆನಿಸಿಯು ( 1 , 1 )
ಏತರ ( 4 , 1 )
ಏತರಘನವೊ ( 1 , 1 )
ಏತರವ ( 2 , 2 )
ಏತರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಏತಾದೃಶ ( 1 , 1 )
ಏನ ( 53 , 27 )
ಏನಅಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಏನಂಗ ( 1 , 1 )
ಏನಗೈದೆ ( 1 , 1 )
ಏನಗೈದೊಡೇನು ( 1 , 1 )
ಏನಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಏನಂತ ( 7 , 4 )
ಏನಂತಿ ( 2 , 2 )
ಏನಂತೆನ್ನಲಿ ( 2 , 2 )
ಏನಂದದ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಏನಂದರೇನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಏನದು ( 1 , 1 )
ಏನಧಿಕವೊ ( 1 , 1 )
ಏನನರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಏನನರಿಯರು ( 1 , 1 )
ಏನನರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಏನನರಿಯೆನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಏನನಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನನಾದರೂ ( 2 , 2 )
ಏನನಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಏನನಿತ್ತಪೆ ( 1 , 1 )
ಏನನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಏನನೀ ( 1 , 1 )
ಏನನೀಯುವೆ ( 1 , 1 )
ಏನನು ( 4 , 4 )
ಏನನುಸುರುವೆ ( 1 , 1 )
ಏನನೂ ( 1 , 1 )
ಏನನೆಂದರು ( 1 , 1 )
ಏನನೆಂಬೆ ( 2 , 2 )
ಏನನೆಂಬೆನು ( 3 , 2 )
ಏನನೆಂಬೆನೊ ( 1 , 1 )
ಏನನ್ನ ( 1 , 1 )
ಏನನ್ನಬೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಏನನ್ನುವೆ ( 1 , 1 )
ಏನಪ- ( 1 , 1 )
ಏನಂಪಂಚ ( 1 , 1 )
ಏನಪರಾಧವ ( 1 , 1 )
ಏನಪೇಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನಪೇಳಲೈ ( 1 , 1 )