ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಣಿಶೈಲ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಶೈಲನಿಳಯ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಹಾರ-ಪಾವನಕಾರ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಹಾರನೈಯನನ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಹಾರಯುಕ್ತಶರೀರ ( 1 , 1 )
ಫಣೀ ( 1 , 1 )
ಫಣೀಂದು ( 1 , 1 )
ಫಣೀಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಫಣೀಂದ್ರನ ( 2 , 2 )
ಫಣೀಂದ್ರವೀಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಫಣೀಂದ್ರಶಯನ ( 1 , 1 )
ಫಣೀಶಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಫಣೆ ( 3 , 3 )
ಫಣೆಗಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಫಣೆಗಣ್ಣೆಲ್ಲಿಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಫಣೆಗೆ ( 2 , 2 )
ಫಣೆಯ ( 6 , 4 )
ಫಣೆಯಲಿ ( 3 , 3 )
ಫಣೆಯಲಿಮಿನುಗುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಫಣೆಯಲ್ಲಿ ( 6 , 4 )
ಫಣೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಫಣೆಯು ( 1 , 1 )
ಫಣೆಯುದರ ( 1 , 1 )
ಫಣೆಯುದರದಿ ( 1 , 1 )
ಫಣೆಯುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಫಣೆಯೂ ( 1 , 1 )
ಫಣೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಣೆಯೊಳಿಡೆ ( 1 , 1 )
ಫಣೆಯೊಳಿಡೆಅರ್ತಿಯ ( 1 , 1 )
ಫಣೆಯೊಳು ( 2 , 2 )
ಫಣೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಫಣೇಶ ( 1 , 1 )
ಫಣ್ಭಿಹ್ತ್ರ1ಸೆಮಣಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಫತ್ತೇಸಿಂಗ ( 1 , 1 )
ಫನ ( 1 , 1 )
ಫನತರ ( 1 , 1 )
ಫನತಿ ( 1 , 1 )
ಫನದೊಲವಿನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಫನಮಹಿಮನೆ ( 1 , 1 )
ಫನವೇನು ( 1 , 1 )
ಫನವೇನೊ ( 1 , 1 )
ಫನಾಶಾ ( 1 , 1 )
ಫನ್ನ- ( 1 , 1 )
ಫನ್ನಅಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಫರಂಗಿಯರು ( 1 , 1 )
ಫರ್ಜಿಸಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಫಲ ( 151 , 58 )
ಫಲ- ( 1 , 1 )
ಫಲ? ( 2 , 1 )
ಫಲ?ಸಟೆಯನ್ನಾಡುವ ( 1 , 1 )