ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಡಮೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಯನಹುದಯ್ಯನೀತ ( 1 , 1 )
ಒಡಯನಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಒಡಲ ( 51 , 24 )
ಒಡಲಕಿಚ್ಚಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲತಾಪ ( 1 , 1 )
ಒಡಲನಾಮಕವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಲನಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲನು ( 3 , 3 )
ಒಡಲನೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲನೇ ( 1 , 1 )
ಒಡಲನ್ನು ( 2 , 2 )
ಒಡಲಬಗಿದ ( 1 , 1 )
ಒಡಲರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಲುದಿಸಿದಾತ್ಮಭವನ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಲವ ( 1 , 1 )
ಒಡಲವನು ( 1 , 1 )
ಒಡಲಹರಕ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಹೊಕ್ಕವರವಗುಣವ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಹೊರೆವವ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಾದ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಾಶೆಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಾಸೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಾಸೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಾಳು ( 1 , 1 )
ಒಡಲಿಗನ್ನವ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಿಗನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಿಗಶನವು ( 1 , 1 )
ಒಡಲಿಗಾಗಿ ( 3 , 3 )
ಒಡಲಿಗಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಿಗಿಕ್ಕದಲೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಿಗಿಕ್ಕಿದರ್ಯಾರು ( 1 , 1 )
ಒಡಲಿಗಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಿಗಿಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಒಡಲಿಗೆ ( 5 , 5 )
ಒಡಲಿಗೆಷ್ಟಾದರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಿಗೊಡೆಯನೆ ( 2 , 2 )
ಒಡಲಿಗೋಸುಗ ( 3 , 3 )
ಒಡಲಿನ ( 2 , 2 )
ಒಡಲಿನಾಸೆಯಿಲ್ಲಸುಂದರಾತ್ಮತಾನೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಲಿನೊಳು ( 1 , 1 )
ಒಡಲೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲು ( 12 , 9 )
ಒಡಲುಪ್ರಾಣಮನಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಒಡಲುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೆರಡಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಡೆವ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಂದೆ ( 1 , 1 )