ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಬುಧಿವಾಸ ( 4 , 2 )
ಅಂಬುಧಿವಾಸ2 ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಶಯನ ( 5 , 4 )
ಅಂಬುಧಿಶಯನನೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಶಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಶಾಯಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಸುತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಪೆತ್ತವನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಮಾಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಮೊನೆಗಳಿಂದಿರಿಯಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುರು ( 1 , 1 )
ಅಂಬುರುಹ ( 2 , 2 )
ಅಂಬುರುಹಸಂಭವ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುರುಹಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುರುಹೋದ್ಭವ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುವರೇನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುವಾಸನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುವಾಹಕಾರ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಶಶಿಬಿಂಬಾಂಕಿತ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಶೋಷಕ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೂಧಿಯೊಳಗಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೃಷಿಯೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆ ( 17 , 11 )
ಅಂಬೆ-ಗಾಲಿಕ್ಕುತ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಗಾಲನಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಗಾಲನಿಕ್ಕಿಮುದ್ದು ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಗಾಲನಿಕ್ಕುವ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕಿದಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವುದನು ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಗಾಲು ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಗಾಲೂರುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆನಿನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಯ ( 4 , 3 )
ಅಂಬೆಯಾಗಿಯೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೆಯು ( 1 , 1 )
ಅಂಬೇ-ಅಂಬೇ-ಅಂಬೇ-ಅಂಬೇ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೋಜನಾಭ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೋದೇಕೋ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೋಧಿದಾಟ್ಯಾಜÕದಿಆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೋನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬೋರುಹೇಕ್ಷಣೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬ್ರಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಃಭಾಪುರೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಭೃಣಿ ( 1 , 1 )