ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 3 ದಾಸರು , 3 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕರುಣಿಸು ದೇವದೇವ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆನಭವ ಪರಿಹರಿಸು ಎನ್ನ ಕರುಣಾಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೀವ ಪ ಅಂಬುಧಿಶಾಯಿಯೆ ನಿನ್ನ ಭಜಿಪೆ ಪಾವನ್ನ ಅಂಬುಜಸಂಭವಪಿತನೆ ಕಂಬುಕಂಧರಪ್ರಿಯಸಖನೆ ಅಂಬುಧಿಯಸಂಜಾತೆರಮಣ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕಾಯೊ ಬಡವನ್ನ 1 ಸುಂದರಕಾಯ ಇಂದಿರೆಯ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯ ಬಂಧನದ ಬಡತನ ಕಳಿಯೊ ವಂದಿಸಿ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆ ಜೀಯ 2 ಈಸೀಸಿ ಸಂಸಾರನಿಧಿಯ ಬೇಸತ್ತು ಬಿಡುವೆನೊ ಬಾಯ ಘಾಸಿ ಮಾಡದೆ ಸಲಹಯ್ಯ 3
--------------
ರಾಮದಾಸರು
ಇದೀಗ ಭಕುತಿಯು ಮತ್ತಿದೀಗ ಮುಕುತಿಯುಪ.ಮಧುದ್ವಿಷನ ಪದಕಮಲಕೆಮಧುಪನಂತೆ ಎರಗುತಿಹುದು ಅಪಶ್ರೀಕಾಂತ ಮೂರುತಿ ಬಾಹ್ಯಾಂತರದಿಏಕಾಂತದಿ ನೆನೆದಾನಂದ ತುಳುಕಾಡಿ ||ಮುಖ ವಿಕಾಸದಿ ತನುವ ಮರೆದುವಿಕಳ ಭಾವದಿ ಉಬ್ಬುಬ್ಬಿ ಕುಣಿವುದು 1ಡಂಭವ ಸಾರುವರತ್ತತ್ತಜಡಿದುಕುಂಭಕ ರೇಚಕ ಪೂರಕವಿಡಿದು ||ಅಂಬುಧಿಶಾಯಿ ಪದಾಂಬುಜ ವೀಕ್ಷಿಸಿಬಿಂಬವ ಕಾಂಬುವ ಹಂಬಲವಿಡಿವುದು 2ಕಂಡವರ ಕಾಲಿಗೆ ಕುಮನುಜರಿಗೆಮಂಡೆಯ ಬಾಗದೆ ಪರೇಶ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ||ಉಂಡು ಸಜ್ಜನರ ಕಂಡು ಸುಖಿಸಿ ಪಾಷಂಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸೋಕದೆ ಬಾಳ್ವುದು 3ತಪುತಾರ - ಕಂಬುಲಾಂಛನ ಪಿಡಿದುಗುಪಿತ ಮಂತ್ರಗಳೊರೆವ ಗುರುಗ -ಳುಪದೇಶ ಕ್ರಮವ ಮೀರದೆ ಇತರಕಪಟಬಿಟ್ಟು ನಲಿದು ಸುಖಿಪುದು4ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಮಾಡುತ ನೋಡುತಸದ್ವಿಷ್ಣು ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ ಕೇಳುತ ||ದುಗ್ಧ ಸಮುದ್ರೇಶ ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆಇದ್ದ ಸಂಪದವ ತಪ್ಪದೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು 5
--------------
ಪುರಂದರದಾಸರು
ದೇವ ನೀ ಗತಿಯಯ್ಯ ಶ್ರೀಮಾಧವನೀ ಗತಿಯಯ್ಯಪ.ಎಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಯ ತಿರುಗಿಅಂಬರಪೈಶಾಚಿಯ ತೆರ ಮರುಗಿಅಂಬುಧಿಶಾಯಿ ನಿನ್ನೆಡೆಯರುಹಿ ರಿವಿ? ಲ್ಲಇಂಬುಗಾಣಿಸಿನ್ನಾದರೆಸಿರಿನಲ್ಲ1ಏನೋ ಸುಕೃತದಿಂದ ಮಾನವನಾಗಿನಾನಾ ವಿಷಯವುಂಡು ಅಂಧಕನಾಗಿಹೀನ ನರ್ಕಕೆ ಸಂಚಕಾರವ ಕೊಟ್ಟೆಜ್ಞಾನವಿಹೀನ ನರಪಶುಗೇನುಬಟ್ಟೆ2ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನಾದರೆ ತನ್ನವನತಿದ್ದಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವರೆ ಜಾಣಮದ್ದುಂಡಿಲಿಯಪರಿಬಳಲುವೆನೆನ್ನಉದ್ಧರಿಸು ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ರನ್ನ 3
--------------
ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರು