ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ವಾನವು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಸೂಕನಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಸೂಕರ ( 2 , 2 )
ಶ್ವಾನಸೂಕರದ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಸೂಕರನಂತೆ ( 2 , 2 )
ಶ್ವಾನಸೂಕರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಶಗಳೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸ ( 31 , 18 )
ಶ್ವಾಸಕ್ಕರಸನೆಂದೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಜಪಗಳ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಜಪವ ( 2 , 2 )
ಶ್ವಾಸದಭಿಮಾನಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸದೊಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸದೊಡೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸನ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸನಾಡಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸನಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸನಾಮಕ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸನಿಯಾಮಕ ( 3 , 2 )
ಶ್ವಾಸನಿಯಾಮಕನೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸನಿರೋಧದಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಪತಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಭೂರ್ಭುವನೆನಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಮತದಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಮತವ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಮಂತ್ರ ( 2 , 2 )
ಶ್ವಾಸಮಂತ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಮಾನಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಮಾನಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸವ ( 2 , 2 )
ಶ್ವಾಸವನು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸವಾಯು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸವಿನುತ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸವಿನ್ನೆಷ್ಟೊ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸವು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸವುಚ್ಛ್ವಾಸನಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಾವೇಶಯುತನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸಾಶೇಷರನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ( 2 , 2 )
ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಕ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸವು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಾಶ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾಸೋಚ್ವಾಸ ( 1 , 1 )