ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳದಿರು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳದೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಪÀ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಪುದು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸುವ ( 3 , 3 )
ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸುವನೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಚಿತ್ತಜನಯ್ಯನು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನವಿತಾನವಿನಾಶ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿನ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿನೀಗಿಸುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಪಟ್ಟಿಹರು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಪಟ್ಟಿಹರು1 ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಪಡಲಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಪಡಿಸಬೇಡೋ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಪರಿಹರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಬಡುತ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯ ( 30 , 19 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಜರಿದುಪ್ರತತಿಮತಿಗುಣಾನ್ಮುಕ್ತಿಮೇತೇ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತವಿನಾಶ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯದಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯದೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯನು ( 5 , 5 )
ಭ್ರಾಂತಿಯನೈದಿದರುಅಮರಜನ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಪಡುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಲಿ ( 3 , 3 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಲಿಮಾಯಾಮೋಹದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಲಿರುವೆನೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಲೊಂದಿದ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಳಿದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಳಿದು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ( 3 , 3 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಿರುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯಿರದೊಂದುಅಂತ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯು ( 8 , 6 )
ಭ್ರಾಂತಿಯುಅದ್ವಯಾನಂದಾಬ್ಧಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂತೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯೆನಲನುಭವಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯೆನ್ನುಈಗಲು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯೊಳಗ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯೊಳನ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಾಂತಿಯೊಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )