ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಈಕ್ಷಿಸದೆ ( 2 , 2 )
ಈಕ್ಷಿಸದೆನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸಲಳವೆ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸಲ್ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸಿ ( 15 , 12 )
ಈಕ್ಷಿಸಿದವನ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸೀಗಲೆ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸು ( 5 , 5 )
ಈಕ್ಷಿಸುಕರುಣದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸುತ ( 6 , 3 )
ಈಕ್ಷಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸುತಾ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸುತಿರು ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸುತಿರುವೆನು ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸುತೀ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸುವ ( 3 , 3 )
ಈಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟೇ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸುವುದಕೆ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸುಶರಣು ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು- ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸೊ ( 2 , 2 )
ಈಕ್ಷಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಈಖಳರ ( 1 , 1 )
ಈಖಳರೊಳು ( 1 , 1 )
ಈಗ ( 198 , 63 )
ಈಗ!ನೀಚನಾದೆನೊ ( 1 , 1 )
ಈಗ1ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಈಗ2ನಿನ್ನಂಥ ( 1 , 1 )
ಈಗ4 ( 1 , 1 )
ಈಗಒಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಈಗಕರೆದರೆ ( 1 , 1 )
ಈಗಕಾಲಅಲ್ಲವೆಂದು30ಸಾತ್ವಿಕ ( 1 , 1 )
ಈಗಕೊಡಿಸಿದನು ( 1 , 1 )
ಈಗಖಗವಾಹನನ ( 1 , 1 )
ಈಗಗಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಈಗಗಟ್ಟಿಮಾಡಿದಳಿವ ( 1 , 1 )
ಈಗಗುರುಮಂತ್ರ ( 1 , 1 )
ಈಗತಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಈಗತ್ರಿಜಗದ್ಗುರು ( 1 , 1 )
ಈಗದಾಸ ( 1 , 1 )
ಈಗನನ್ನ ( 1 , 1 )
ಈಗನಾ ( 1 , 1 )
ಈಗನಿನ್ನವಲ್ಲಭೆಯ ( 1 , 1 )
ಈಗನೇಅಂದದಿ ( 1 , 1 )