ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನೀನನ್ನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಪತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಮೇಲಾದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯುಭೂಮಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರರ ( 2 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರರು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಧವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಧವಖಲ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಧವನಿಗಿಂತಲು ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಧಾಮನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಧಾರಾ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಶಿಂಹ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಗ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಹರಿ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಹರಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಹರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಲ್ಲ ( 4 , 4 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಲ್ಲನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಲ್ಲನಿರೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಲ್ಲಭಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾ- ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾ-ರಾಯಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ1 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯಕ ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯಕಕುಕ್ಷಿಯೀರೇಳು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯಕನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಸಿಂಹನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಸಿಂಹವಿಠಲಗೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾ- ( 3 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾ-ಯಣನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ( 78 , 11 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ- ( 2 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ-ಧ್ಯಾನಪರಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ3 ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಅರ್ಕಾಮಿತಪ್ರಭ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಇಂದುಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ( 1 , 1 )