ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಂ ( 6 , 4 )
ವ- ( 9 , 7 )
ವ-ಜ್ರಾಂಗಿಯಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ವ-ರುಷಗಳಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ವ-ರೂಥದಲಿ ( 1 , 1 )
ವ-ರೇಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ವ-ರ್ಜಿತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವ-ಸತಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ವ-ಸುಂಧರೆಯ ( 1 , 1 )
ವ'ಸಿ ( 1 , 1 )
ವ'ಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ವಃ(ವೋಹ)ಳ ( 2 , 2 )
ವ5À್ಪುದು ( 1 , 1 )
ವÀಂ ( 1 , 1 )
ವÀಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ವÀಜಮಂದಿರೆ ( 1 , 1 )
ವÀಜ್ರ ( 1 , 1 )
ವÀಡ್ಡುತಲಿ ( 1 , 1 )
ವÀದನ ( 1 , 1 )
ವÀದನಳೆ ( 1 , 1 )
ವÀಂದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ವÀಂದಿಸುವರ ( 1 , 1 )
ವÀರ ( 2 , 1 )
ವÀರನೆ ( 1 , 1 )
ವÀರವ ( 1 , 1 )
ವÀರಾಹರೂಪನಾದ ( 1 , 1 )
ವÀರ್ಣನಾ ( 1 , 1 )
ವÀಲಿಸಿ ( 1 , 1 )
ವÀಸುದೇವದೇವಕಿ ( 1 , 1 )
ವÀಸ್ತುವಕಡೆದು ( 1 , 1 )
ವÀ್ರಜದ ( 1 , 1 )
ವÀ್ರತನೇಮಗಳುಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ವgದೇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ವgವÀೃಕೋದರ ( 1 , 1 )
ವg್ವ5ರ ( 1 , 1 )
ವiಂಗಳ ( 1 , 1 )
ವiಡಿ ( 1 , 1 )
ವiನ ( 1 , 1 )
ವiಹಾ ( 1 , 1 )
ವiಹಾದು:ಖಗೋಣಿಸುವಂ ( 1 , 1 )
ವiಹಾದೇವ ( 2 , 2 )
ವiಹಾದೇವಮನೋಹಾರಿ ( 2 , 2 )
ವiಹಾನುಭಾವ ( 1 , 1 )
ವಒತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ವಕ ( 2 , 2 )
ವಂಕಟ ( 1 , 1 )
ವಕದಿ ( 2 , 2 )
ವಕರ ( 3 , 3 )
ವಂಕಿ ( 21 , 9 )
ವಕಿತನಯ ( 2 , 1 )