ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಗಚಿನುಮಯ ( 1 , 1 )
ಮಗಚುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಚೇತನದಂಬಿಗನು ( 1 , 1 )
ಮಗಟಖಾನ ( 1 , 1 )
ಮಗತಾ ( 1 , 1 )
ಮಗದಾಧಿಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಮಂಗದಿ ( 1 , 1 )
ಮಗಧ ( 3 , 3 )
ಮಗಧದೇಶ ( 1 , 1 )
ಮಗಧನ ( 2 , 2 )
ಮಗಧನಂತರ ( 1 , 1 )
ಮಗಧನಾ ( 1 , 1 )
ಮಗಧರಾಜನ ( 1 , 1 )
ಮಗಧಾದಿ ( 1 , 1 )
ಮಗಧಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಮಗಧಾಧಿಪನ ( 1 , 1 )
ಮಂಗನ ( 110 , 39 )
ಮಗನÀ ( 1 , 1 )
ಮಗನಕರೆದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನಕಾಯ್ದ ( 1 , 1 )
ಮಗನಕೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನಗೊಡವೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನಗೋಪಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗನಂತಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಗನಂತಹರೆಲ್ಲಿಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗನಂತಾದೆವೊ ( 1 , 1 )
ಮಂಗನಂತೆ ( 4 , 4 )
ಮಗನಂತೆಇಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನಂತೊಡಲ ( 1 , 1 )
ಮಗನಥೈಯ ( 1 , 1 )
ಮಂಗನಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗನಂದದಿ ( 3 , 3 )
ಮಗನನ ( 3 , 3 )
ಮಗನನಪ್ಪುತಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಗನನರಿದು ( 1 , 1 )
ಮಗನನು ( 10 , 9 )
ಮಗನನ್ನ ( 2 , 2 )
ಮಗನನ್ನು ( 2 , 2 )
ಮಗನಪ ( 1 , 1 )
ಮಗನಬಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನಮಗನ ( 1 , 1 )
ಮಗನಮಾನಕಳೆದ2ಒಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಮಗನಮೇಲೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನಮ್ಮ ( 3 , 3 )
ಮಗನರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನರ್ಥಿ ( 2 , 1 )
ಮಗನರ್ಪಿಸಿದನುಯತಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಮಗನಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಗನಲ್ಲ ( 3 , 3 )
ಮಗನಲ್ಲವಂತೆ ( 1 , 1 )