ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಣಿಸಲಳವಲ್ಲವೋ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಳವಲ್ಲಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಳವೇ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಾಗದನಂತಗುಣನ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಾಗದು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಾಗದೊ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಾರದು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಾರೆನು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಾಹೊದೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲು ( 4 , 2 )
ಎಣಿಸಲೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲೆನ್ನಳವೆ ( 2 , 2 )
ಎಣಿಸಲ್ಕರಿಯದ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಾದಿರೋ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಾದೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಿ ( 14 , 10 )
ಎಣಿಸಿಕೊ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಪ್ಪ2 ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಿದೆದಣಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಿರೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುತಿಹವು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವ ( 6 , 4 )
ಎಣಿಸುವಡೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವದಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವರಾರು ( 2 , 2 )
ಎಣಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವರೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವವ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವವರ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವಳೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವುದಲ್ಲ4 ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವುದು ( 2 , 2 )
ಎಣಿಸುವುದು2 ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವುದುಂಟೆಸ್ವಾರ್ಥಕೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವೆ ( 2 , 2 )