ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಚ್ಚುವರು ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚುವವನತ್ತ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚುವೆ ( 6 , 6 )
ಹಚ್ಚುವೆನೀಗ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚುವೆನು ( 9 , 6 )
ಹಚ್ಚುವೆನೆ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚುವೆನೆಂದಳು ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚುವೆನೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚೆ ( 3 , 3 )
ಹಚ್ಚೆಂದ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚೆಂದಾರು ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚೆನಲೂ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚೆಯ ( 3 , 3 )
ಹಚ್ಚೆಹನು ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚೇನು ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚೇನೆಂದಳು ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚೇನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚೈ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚ್ಯಾದೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಚ್ಯಾನೊ ( 1 , 1 )
ಹಜ ( 1 , 1 )
ಹಂಜರದಿ ( 1 , 1 )
ಹಜವೇ ( 1 , 1 )
ಹಂಜಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಜಿಯ ( 2 , 1 )
ಹಂಜಿಯಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಹಜ್ಜೆನೆಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಟ ( 6 , 6 )
ಹಟ1 ( 1 , 1 )
ಹಟದಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಟದಲೆ ( 1 , 1 )
ಹಟದಾಧಿ ( 1 , 1 )
ಹಟದಿ ( 5 , 4 )
ಹಟದಿಂದ ( 3 , 3 )
ಹಟಮಾಡದೆ ( 1 , 1 )
ಹಟಮಾರಿತನ ( 1 , 1 )
ಹಟಯೋಗದ ( 1 , 1 )
ಹಟಯೋಗವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹಟವ ( 4 , 4 )
ಹಟವಗೆಲಿದೆಯೆ2 ( 1 , 1 )
ಹಟವನಿಂದೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಹಟವಮಾಡುಬಾಲಭಾವದಿ ( 1 , 1 )
ಹಟವಿಡಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ಹಟವು ( 1 , 1 )
ಹಟವೊಂದಿದು ( 1 , 1 )
ಹಟವ್ಯಾತಕಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಹಟಾ ( 1 , 1 )