ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿದ ( 6 , 6 )
ವಂಚಿಸಿದಂಥ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿದನೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿದನೆಂದೆಂಬ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿದರೆಅಹಿಕ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿದರೆನ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿದಾತ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿದೆದಂಭಪರಳಿದೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿದೆಲ್ಲದೇ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿರುವ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿರೂಪಮಾರುವಸತಿ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸೀ ( 2 , 1 )
ವಂಚಿಸುತ ( 2 , 2 )
ವಚಿಸುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸುತಿರುವುದು ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸುತಿಹುದೀ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸುತ್ತ ( 2 , 2 )
ವಂಚಿಸುವಂಥ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸುವಳ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸ್ಯುದ್ದಂಡ ( 1 , 1 )
ವಚೋನಯ ( 1 , 1 )
ವಚೋನಯಯಶದಿ ( 1 , 1 )
ವಚ್ಚನುಕನಕಾಂಬರಧರ ( 1 , 1 )
ವಚ್ಚಿ-ಅಲಗಿಂಚಿನದಿಚ್ಚೆಕೋಲುಪೇಟೇಶ ( 1 , 1 )
ವಚ್ಚಿನಾಡು ( 1 , 1 )
ವಚ್ಚಿನ್ನಾಡು ( 1 , 1 )
ವಚ್ಚೆರೆಗಂಗಳೆಯರಹುಚ್ಚುಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ವಚ್ಚೇರೆಗಂಗಳ ( 1 , 1 )
ವಛ(ತ್ಸ?) ( 1 , 1 )
ವಜ ( 1 , 1 )
ವಂಜಗೊಳುಪಾಗುವುದೆ ( 1 , 1 )
ವಂಜರೆ ( 1 , 1 )
ವಂಜಾಖ್ಯವರಸುಕ್ಷೇತ್ರಮಂದಿರನೆ ( 1 , 1 )
ವಂಜಿಸಲು ( 1 , 1 )
ವಜೀರರುಕವಿದರು ( 1 , 1 )
ವಂಜೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ಜರ- ( 1 , 1 )
ವಜ್ಞೆಗಳ ( 1 , 1 )
ವಜ್ಞೆಯ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರ ( 36 , 21 )
ವಜ್ರಅಚ್ಚ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕಂಬದಂತೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕಂಬದಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕಲ್ಲನೆಪಿಡಿದುಅರ್ಜುನನÀ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕವಚ ( 3 , 3 )