ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಕೈವಲ್ಯದಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯವಾದ ( 2 , 2 )
ಯೋಗ್ಯವುಯೆಂಬಿವಕೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯವೆಂದರಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯವೊ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯಸಾಧನೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಗ್ಯಹರಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯಳ ( 2 , 2 )
ಯೋಗ್ಯಳೇ ( 2 , 2 )
ಯೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯಾಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯಾಂಶ ( 1 , 1 )
ಯೋಚನಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆ ( 31 , 22 )
ಯೋಚನೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಗೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಚನೆಗೆಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಗೊಳಗಾಗದವಶಿಷ್ಯ2ದೇಹಾಭಿಮಾನವನು ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಗೊಳಲ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಯ ( 9 , 8 )
ಯೋಚನೆಯನ್ನು ( 2 , 2 )
ಯೋಚನೆಯಲೇ ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಯು ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಯೆರಡು ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಯೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಯೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಚನೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಚನ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಪ ( 3 , 3 )
ಯೋಚಿಪರುನಂದತೀರ್ಥರ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಪರೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಪುದು ( 2 , 2 )
ಯೋಚಿಸದಲೆ ( 2 , 1 )
ಯೋಚಿಸದಿರು ( 2 , 2 )
ಯೋಚಿಸದೀಗಾಅ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸದೆ ( 4 , 4 )
ಯೋಚಿಸದೆÉ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸದೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸದೇವ್ಯರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಲದುವೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಲಿಕಾ ( 1 , 1 )