ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘನಕೃಪೆಯಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಘನಕೃಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ಘನಕೆ ( 9 , 8 )
ಘನಕೈಗೂಡುವದೆ ( 1 , 1 )
ಘನಕೋಟಿ ( 2 , 2 )
ಘನಕೋಮಲ ( 1 , 1 )
ಘನಕೌತುಕ ( 1 , 1 )
ಘನಕ್ಲೇಶದಿಂದೀಗ ( 1 , 1 )
ಘನಕ್ಲೇಶವೆನುತ ( 1 , 1 )
ಘನಖ್ಯಾತಿ ( 1 , 1 )
ಘನಗಗನಭೂಪಾಲನಂದಿನಿ ( 1 , 1 )
ಘನಗಂಭೀರ ( 1 , 1 )
ಘನಗಂಭೀರನೆ ( 2 , 2 )
ಘನಗಂಭೀರರಾಮ ( 1 , 1 )
ಘನಗಂಭೀರಾ ( 1 , 1 )
ಘನಗರ್ಜನೆಯ ( 1 , 1 )
ಘನಗರ್ವ ( 1 , 1 )
ಘನಗಾತ್ರನಬ್ಜನೇತ್ರನ ( 1 , 1 )
ಘನಗಾಯ ( 1 , 1 )
ಘನಗಾಯತ್ರೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಘನಗಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಘನಗಿರಿ ( 3 , 3 )
ಘನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನಗುಟ್ಟುದೀನ ( 1 , 1 )
ಘನಗುಡುವದೆ ( 1 , 1 )
ಘನಗುಣ ( 3 , 3 )
ಘನಗುಣಗಾನ ( 1 , 1 )
ಘನಗುಣಚರಿತಕನಿಕರಸದನ ( 1 , 1 )
ಘನಗುಣಜ್ಞಾ ( 1 , 1 )
ಘನಗುಣಶಾಂತ ( 1 , 1 )
ಘನಗುಣಶೀಲ ( 1 , 1 )
ಘನಗುಣಶೀಲೆ ( 2 , 1 )
ಘನಗುಣಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಘನಗುರು ( 38 , 5 )
ಘನಗುರು5 ( 1 , 1 )
ಘನಗುರುಕರುಣದ ( 1 , 1 )
ಘನಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ( 1 , 1 )
ಘನಗುರುಮಹಿಮೆ ( 1 , 1 )
ಘನಗುರುರಾಯನ ( 1 , 1 )
ಘನಗುರುವಚನಾನುಭವದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನಗುರುವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘನಗುರುಶಂಕರ ( 1 , 1 )
ಘನಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮನೆ ( 1 , 1 )
ಘನಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಘನಗೂಡಿನಲ್ಲಿಒಡಗೂಡಿಸರ್ಕನೆ ( 1 , 1 )
ಘನಗೂಡುದ ( 1 , 1 )
ಘನಗೂಡುವ ( 1 , 1 )
ಘನಗೆಯೋಗಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಘನಗೊಳ್ಳಿ ( 1 , 1 )
ಘನಗೋಳಿಡುತ ( 1 , 1 )