ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಬಿರುದ ತರಣೋಪಾಯದೋರುದ ಸ್ಮರಿಸೊ ಮನವೆ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರುನಾಮಗೊಂಬುದ 1 ತ್ವರಿತ ಪುಣ್ಯಗೈಸುದ ಸ್ಮರಿಸೊ ಮನವೆ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರುನಾಮಗೊಂಬುದ 2 ಹರುಷನಾಗಿ ಸೂಸುದ ಗುರುತವಾಗಿ ಭಾಸುದ ಸ್ಮರಿಸೊ ಮನವೆ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರುನಾಮಗೊಂಬುದ 3 ಅರಹುಪೂರ್ಣನೀಡುವ ಕುರುಹುಮಾಡಿ ಕೂಡುದ ಸ್ಮರಿಸೊ ಮನವೆ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರುನಾಮಗೊಂಬುದ 4 ಹರಿಯ ತಂದುಗುಡುದ ಸಿರಿಯ ಸೌಖ್ಯಲಿಡುದ ಸ್ಮರಿಸೊ ಮನವೆ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರುನಾಮಗೊಂಬುದ 5 ಸಾರಸೇವಿಸುವದ ಗುರುಪಾದಾರವಿಂದ ಸ್ಮರಿಸೊ ಮನವೆ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರುನಾಮಗೊಂಬುದ 6 ಬೆರೆದು ಘನಗೂಡುದ ಹರುಷ ಮಹಿಪತಿಗ್ಯಾಗುದ ಸ್ಮರಿಸೊ ಮನವೆ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರುನಾಮಗೊಂಬುದ 7
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು