ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಗ್ರಭಾವದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಮುಖ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರರೂಪ ( 2 , 2 )
ಉಗ್ರರೂಪದಿಂ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರರೂಪವ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರರೂಪಿ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರವ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರವದನ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರವಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರವೀರ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರವೀರನೆ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಶಾಶನ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಶಾಸನ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಶೇನಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಶೇನನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಸಾಧನದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಸೇನಕಗಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಸೇನಗ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಸೇನಗೆ ( 2 , 2 )
ಉಗ್ರಸೇನನ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಸೇನನಜೀವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಸೇನನಿಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಸೇನರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಸೇನಾಶ್ರಯಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಾವ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಾವತಾರನ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಾಸನ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರೆತಾಪತ್ರಯಗಳ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರೇಶ ( 3 , 2 )
ಉಗ್ರೇಶಗೌರೀಶ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರೇಶತ್ರುನಾಶಕಿ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರೇಶನೀತ2 ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರೇಶನೀತಾ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರೇಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಉಘಡ ( 1 , 1 )
ಉಘೇ ( 1 , 1 )
ಉಘೇಉಘೇಯೆನಲು ( 1 , 1 )
ಉಚಾಯಿಸುತಿದ್ದಾರೆ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತ ( 13 , 11 )
ಉಚಿತಕರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತಂಗಳಲ್ಲಿಮಣಿವಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತದ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತದಿ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವ ( 5 , 1 )
ಉಚಿತವಅರ್ಥಿಲೆ ( 2 , 1 )
ಉಚಿತವಕೆಲದಿಪ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವನಾರಿ ( 2 , 1 )
ಉಚಿತವನೆಅಚ್ಯುತಕೊಟ್ಟನೆಂದುಉಚ್ಛವದಿಕೋಲಹೊಯ್ದೇವಕೋಲಪ ( 1 , 1 )