ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೇರಕನಿಗುಪವೀತದುಪಚಾರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನೀತಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನು ( 6 , 4 )
ಪ್ರೇರಕನೆ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇರಕನೆಉತ್ತಮನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನೆಶ್ರ್ರದ್ಧಾಳು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನೋ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕರುಂಟುಪ್ರೇರಕರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕರೊಳಗಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕಳಾಗಿಹರಿಗುಣ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕಾ ( 3 , 3 )
ಪ್ರೇರಕಾಂತರ್ಯಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣ ( 3 , 3 )
ಪ್ರೇರಣಾನಷ್ಟಮಾಡೋ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆ ( 10 , 10 )
ಪ್ರೇರಣೆಮಾಳ್ವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯನೆಳ್ಳಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯಮಾತುಗಳು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ( 10 , 8 )
ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಅನ್ನಂತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಗುರುಗಳು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲವರಿರಲು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೇಸು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯೆಂದು ( 3 , 2 )
ಪ್ರೇರಣೆಯೆಂದುನುಡಿದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯೆಂದುಮಾಕಳತ್ರನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಣೆಯೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿತ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿತಳಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇರಿಪ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಪಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಪನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಪುದರ್ಥವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸಲು ( 3 , 2 )
ಪ್ರೇರಿಸಿ ( 19 , 16 )