ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಳಗೊಜಿಹ್ವೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೊಂಡಿತೊ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೊಂಡು ( 2 , 2 )
ಒಳಗೊಂದಾಲದೆಲೆÉಯ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೊಂದು ( 2 , 2 )
ಒಳಗೊನಯನ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೊಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಒಳಗೊಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೊರಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೊಳಗೆ ( 4 , 4 )
ಒಳಗೊಳಗೇ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೋಗಿಕೃಷ್ಣನ ( 1 , 1 )
ಒಳಗ್ಹೊರಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಗ್ಹೊರಗೊಂದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಗ್ಹೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಘೊಗಿಸಿಹ್ಯನೂ ( 1 , 1 )
ಒಳಘೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಳತನಕಾ ( 1 , 1 )
ಒಳತನಕ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಳತೇ ( 1 , 1 )
ಒಳದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಒಳದ್ವಾರ ( 1 , 1 )
ಒಳನಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಳನೋಟ ( 1 , 1 )
ಒಳಪಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಒಳಪಟ್ಟೆನು ( 1 , 1 )
ಒಳಪಡರು ( 1 , 1 )
ಒಳಪೊಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಒಳಪೊಕ್ಕರು ( 1 , 1 )
ಒಳಬಿದ್ದೆನೊ ( 1 , 1 )
ಒಳಮನೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಮಾಡಿ ( 2 , 2 )
ಒಳಮುಖನಾಗರಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಒಳಮುಖನಾಗುವದೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಮೂಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಯಿಕೆ ( 3 , 2 )
ಒಳಲಂಕೆಯಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಒಳಸಭೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊಕ್ಕನು ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊಕ್ಕವರ ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊಕ್ಕು ( 2 , 2 )
ಒಳಹೊಂದಿಕಡಲಶಯನನ ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊರ ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊರ- ( 4 , 4 )
ಒಳಹೊರಗದೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊರಗಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊರಗಿಣುಕಾಟ2 ( 1 , 1 )
ಒಳಹೊರಗಿದು ( 2 , 1 )