ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘೋಷಪೂರಿತಾಯಪರಮಪಾವನಪುಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಯಾತ್ರೆಯ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಯೊಳಹಿತನ ( 1 , 1 )
ಘೋಷರ ( 1 , 1 )
ಘೋಷವ ( 4 , 4 )
ಘೋಷವನು ( 1 , 1 )
ಘೋಷವನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಘೋಷವರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಘೋಷವಾದುದರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘೋಷವು ( 2 , 2 )
ಘೋಷವುಗೈಯೆ ( 1 , 1 )
ಘೋಷವೇ ( 1 , 1 )
ಘೋಷವೇನು ( 1 , 1 )
ಘೋಷವೋ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಶ್ರವಣಾಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಾ ( 3 , 3 )
ಘೋಷಾದಿ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಾವು ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿತಪಾಹಿಪಾಹಿ2ಪರಾತ್ಪರಪಾರಾವಾರವರಹೇಮಾಂಬರಚಾರುಚಿರ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಪ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಪದು ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಪರು ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಪರ್ಯಾರೊ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಪವು ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಸಲಾಗ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಸಲುಜಗಜ್ಜನ್ಮ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಸಿಪ್ರಥಮ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಸುತ ( 2 , 2 )
ಘೋಷಿಸುತಲಿಹವು ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಸುವೆನೋ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಘೋಸಿ ( 1 , 1 )
ಘೌಜದು ( 1 , 1 )
ಘ್ರತ ( 1 , 1 )
ಘ್ರತÀ ( 1 , 1 )
ಘ್ರದಿ ( 2 , 2 )
ಘ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಘ್ರಾಣ ( 3 , 3 )
ಘ್ರಾಣದಿ ( 1 , 1 )
ಘ್ರಾಣವೀ ( 1 , 1 )
ಘ್ರಾಣವು ( 1 , 1 )
ಘ್ರಾಣಾ ( 1 , 1 )
ಘ್ರಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಘ್ರಾಣಿಪನಾದ ( 1 , 1 )
ಘ್ರಾಣಿಸ ( 1 , 1 )
ಘ್ರಾಣಿಸಲಿ ( 3 , 3 )
ಘ್ರಾಣಿಸಿದಂತೆ ( 1 , 1 )