ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರುತಿಯಿವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯು ( 11 , 11 )
ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯುತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯುತಮಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯುತರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯುತರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯೊ ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿಯೊಂದೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯೊಳು ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿಯೊಳ್ಮತ್ವಜ್ರದೋಲಿಲ್ಲವೆಹತ್ತೆಗಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿರಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಲಯಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿವಕ್ತಘೋಷ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿವಚನ ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿವಂದೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿವನಿತೆಯರುವ್ಯಾಮೋಹದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿವರದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿವಾಕು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿವಿಖ್ಯಾತಕರಿಚಾಣೂರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿವಿನುತ ( 5 , 5 )
ಶ್ರುತಿವೇದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿವೇದ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರ ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರನಡುಹೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರವದ್ವೈತವಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧವು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನುಸಾರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಶಿರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಶಿರಗಳ ( 2 , 1 )
ಶ್ರುತಿಶಿರವಿದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಶಿರೋಮಣಿಯೆಂದರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸಕಲಾನ್ವುಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸಮ್ಮತಗೀತೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸಲ್ಲಾಪ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸಾರ ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿಸಾರವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸಾರವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸಾರುತಲಿದೆಕೇಳಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸಾರುತಿದೆಕೊ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸಾರುತಿದೆಕೋ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸಾರುತಿರಲಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸಾರೆ ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧನ ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿಸ್ಕಂಧÀ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿ ( 5 , 4 )
ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿ- ( 1 , 1 )