ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರುತಿಯ ಶಿರಗಳನೀಗ ಸೂಚಿಪೆ ಸ್ವಾಮಿವಿತತವಾಗಿಹ ವಿಶ್ವಕ್ಕೊಡೆಯ ನೀ ಗ್ರಹಿಸು ಪಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಗಳಿಲ್ಲದನಾದಿಯಾದಾ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮ ನಿಜರೂಪವೆಂದುಸಾಧಿಸಿ ಬೋಧಿಸಿ ಸರ್ವೋಪಾಧಿಯನುಭೇದಿಸಿ ಬಿಡುತಿಹ ಬಹು ಸಿದ್ಧವಾದ 1ಮಾಯೆಯ ರೂಪದಿ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವವನುಆಯದಿಂದಾಧಾರವಾಗಿಯೂ ತಾನುನೋಯದೆ ನೋಡುತ್ತ ನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಕನುಈಯಂಡದೊಳು ಪೂರ್ಣನಾಗಿಹನೆಂಬ 2ಹರಹುತ ಲೋಕವ ಹೊಂದಿಸು ತಿಂತುಇರುವನು ನಿತ್ಯದಲೀ ದೇವನೆಂದುಅರುಹುತಲಿದೆ ಶ್ರುತಿಶಿರವಿದು ಕೇಳುತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿನಾಥ ಕೃಷ್ಣ 3ಓಂ ಶುಕವಾಗಮೃತಾಬ್ಧೀಂದವೇ ನಮಃ
--------------
ತಿಮ್ಮಪ್ಪದಾಸರು