ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒದರಿದಳು ( 1 , 1 )
ಒದರಿದಾಗ ( 1 , 1 )
ಒಂದರಿಂದೊಂದಾದರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒಂದರಿಯದಲೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದರಿಯಬೇಕು1 ( 1 , 1 )
ಒಂದರಿಯೆ ( 2 , 1 )
ಒಂದರಿಯೆನು ( 1 , 1 )
ಒದರು(ರುವು?) ( 1 , 1 )
ಒದರುತ ( 1 , 1 )
ಒದರುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಒದರುತಲಿಹರು ( 1 , 1 )
ಒದರುತಲಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಒದರುತಿರುವ ( 1 , 1 )
ಒದರುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಒದರುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಒದರುತಿಹೆನೋ ( 1 , 1 )
ಒದರುತೋಡಿದ ( 1 , 1 )
ಒದರುವ ( 2 , 2 )
ಒದರುವದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒದರುವದೆನ್ನಪದುಮನಾಭ ( 1 , 1 )
ಒದರುವರು ( 3 , 3 )
ಒದರುವಿ ( 3 , 2 )
ಒದರುವುದು ( 1 , 1 )
ಒದರುವೆ ( 3 , 3 )
ಒದರುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಒಂದರೆ ( 5 , 4 )
ಒಂದರೆ- ( 1 , 1 )
ಒಂದರೆಕ್ಷಣಾ ( 1 , 1 )
ಒದರೆಸರಸೀಜಾಕ್ಷನು ( 1 , 1 )
ಒಂದರೊಳಗ ( 1 , 1 )
ಒಂದರೊಳಗೆ ( 2 , 2 )
ಒಂದರೊಳಾನಂತ ( 1 , 1 )
ಒಂದರೊಳು ( 1 , 1 )
ಒಂದರ್ಥಿ7 ( 1 , 1 )
ಒಂದಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಂದಲ್ಲದೆ ( 3 , 3 )
ಒಂದಲ್ಲದೆಮರಳೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಲ್ಲವೇನೋ3 ( 1 , 1 )
ಒಂದಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಒಂದಂಶಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಂಶದಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದಂಶದಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದಂಶದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒಂದಶನಾಗೈದೂ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಲಿ ( 3 , 3 )
ಒಂದಾಗಲಿಎನಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಲು ( 1 , 1 )