ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬಾರೋ ಈ ರೇಳು ಜಗಜೀವನಾ | ಜಗಜೀವನಾ ಪ ಬಾರೋ ಈರೇಳು ಜಗಜೀವನಾ ಜಗಜೀವನಾ | ಪಾವನ ದೇವಾ ಪಾವನ ದೇವಾ | ಧೀರ ಕೇಶವಾ 1 ಕಂಗೆಡುತಿದೆ ಕಂಗೆಡುತಿದೆ | ನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ 2 ಬೆನ್ನ ಬಿದ್ದವರವಗುಣವಾ | ಅವಗುಣವಾ | ಆರಿಸುವರೇ ಆರಿಸುವರೇ | ಚಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಹರಿ3 ಇಂದು ಮನಿಗೆ ಬಾರದಿರಲು | ಬಾರದಿರಲು | ನಿಲ್ಲದು ಪ್ರಾಣಾ ನಿಲ್ಲದು ಪ್ರಾಣಾ | ಒಂದರೆಕ್ಷಣಾ 4 ತಂದೆ ಮಹಿಪತಿ ಸುತ ಪ್ರಭುವೇ | ಸುತ ಪ್ರಭುವೇ | ದೀನಾಭಿಮಾನಿ ದೀನಾಭಿಮಾನಿ | ಬಂದು ಕೂಡೋ ನಿ 5
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು