ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಗಗೂಡು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜ ( 39 , 25 )
ಅಗಜಅಂಗಜಮೃದ್ಭವಗಜವರದನ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಕೋಟಿ ( 2 , 1 )
ಅಂಗಜಕೋಟಿರೂಪ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಜಕೋಟೀರನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಗಳು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಜನಕ ( 5 , 4 )
ಅಂಗಜಜನಕನ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಜನಕನೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಜಜನಕವಿಲಾಸನ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಜನಕಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಜನಕಾದ್ಭುತ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಜನನಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜತಾತ ( 3 , 2 )
ಅಂಗಜತಾಪವ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜದರು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜದೂರನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನ ( 7 , 5 )
ಅಂಗಜನಜನನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನನು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನಪಿತ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನಪಿತಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನಯ್ಯ ( 5 , 5 )
ಅಂಗಜನಯ್ಯಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನಯ್ಯನ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಜನಯ್ಯನೆ ( 3 , 3 )
ಅಂಗಜನಯ್ಯಾ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಜನಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನಾಟಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನಿಭ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನುರುಹಿದ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನೈಯನು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನೈಯ್ಯಗೀಯುತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನ್ನೆನೆಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜನ್ವಶನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಪಿತ ( 10 , 9 )
ಅಂಗಜಪಿತಕಾಳಿಂಗಮಥನಸಂಗೀತ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಪಿತಚರಣಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಪಿತನ ( 3 , 3 )
ಅಂಗಜಪಿತನಾಜ್ಞೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಪಿತನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಜಪಿತನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಪಿತನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಮದಹರನೇ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜರಿಪು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜರಿಪುಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜರೂಪಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜರೂಪೆಗೆ ( 1 , 1 )