ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒದಗಿದನೊ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದನ್ಯಾಯಗಳನೊಲಿಸಿಕೊಂಬನು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದರದು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದರಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದಳು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದಾಕ್ಷಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದಾಗ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದಾಪತ್ತು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದಿ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದುದಿನ್ನೇನಿನ್ನೇನುಧರೆಯ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದುಬ್ಬಸದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದೆ ( 3 , 3 )
ಒದಗಿದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದೈ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿನ್ನು ( 2 , 2 )
ಒದಗಿಪುದಭವ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಬಂತಿದಿರಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಬಂದೀಗೆನ್ನಭಿಮಾನ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಬಂದು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಬರಲೆನ್ನುವುದು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಮಾ-ದರೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಮುಂದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಯಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿರಲಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿರಲು ( 3 , 3 )
ಒದಗಿಸ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಬೇಕಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಯ್ಯ ( 2 , 2 )
ಒದಗಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿ ( 13 , 8 )
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತಿಹವು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿಗುರುಸೇವಾರತಿಯಿತ್ತುಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿದ ( 4 , 1 )
ಒದಗಿಸಿದನು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿದರು ( 3 , 1 )
ಒದಗಿಸಿದರುಅಪರೋಕ್ಷ77ಗೋಪಾಲ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿದಳ್ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿದಿಬಲರಾಮ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿದಿರಿಮತ್ರ್ಯರಲಿ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿದೆ ( 2 , 2 )
ಒದಗಿಸಿದೆಬಲುತಪ್ಪು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲಹರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿಪರಿಪರಿ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿಹ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸಿಹರು ( 1 , 1 )