ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಣಿವಂತೆಮೇಲಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದಣಿವಂದದಿ ( 1 , 1 )
ದಣಿವನು ( 1 , 1 )
ದಣಿವರು ( 1 , 1 )
ದಣಿವರೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿವರೇ ( 1 , 1 )
ದಣಿವರೇನೂ ( 1 , 1 )
ದಣಿವಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ದಣಿವಿಕಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿವಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿವಿಕೆಲ್ಲಿಹದವಗೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿವಿನಿಂ ( 1 , 1 )
ದಣಿವಿರೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ ( 2 , 2 )
ದಣಿವು ( 6 , 5 )
ದಣಿವುತ ( 1 , 1 )
ದಣಿವುತಲೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿವುದಕಿಂತ ( 1 , 1 )
ದಣಿವುದು ( 2 , 2 )
ದಣಿವುದುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿವುಸಾಥರ್Àಕವು ( 1 , 1 )
ದಣಿವೆ ( 3 , 3 )
ದಣಿವೆನೊ ( 2 , 2 )
ದಣಿಸದ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸದಲೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸದಿರು ( 2 , 2 )
ದಣಿಸದಿರುದಣಿಸದಿರು ( 1 , 1 )
ದಣಿಸದೆ ( 4 , 4 )
ದಣಿಸಬೇಡಾ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಲಾಗದು ( 2 , 2 )
ದಣಿಸಲಾಗದೊ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಲಾಗದೋ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸವಾವ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಿ ( 14 , 14 )
ದಣಿಸಿತು ( 2 , 2 )
ದಣಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಿದರು ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಿದವಗೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಿದಾವು ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಿದೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಿದೆಯಲ್ಲಅತ್ತಿಗೆಯಾರ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಿದೆಯಲ್ಲನೀರಜನಯ್ಯನ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಿಲಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸಿಹರು ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುತ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುತಿದೆದಂದುಗಪ ( 1 , 1 )