ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏಂ ( 2 , 2 )
ಏ- ( 5 , 4 )
ಏ-ಕಾಂತದಲಿ ( 1 , 1 )
ಏ-ಕಾಂತಸ್ಮರಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಏ-ನೆಂತು ( 1 , 1 )
ಏ-ನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಏ£4ಯೂ(ಯು)ಗದ ( 2 , 2 )
ಏಕಂ ( 45 , 22 )
ಏಕಕಾಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಕಾಲದಲೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಗುಣವಾರಂಭಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಘಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಚಕ್ರ ( 2 , 2 )
ಏಕಚಕ್ರದಲ್ಲೀ ( 1 , 1 )
ಏಕಚಕ್ರಪುರದ ( 1 , 1 )
ಏಕಚಕ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಏಕಚಿತ್ತ ( 2 , 2 )
ಏಕಚಿತ್ತದಲಿ ( 2 , 2 )
ಏಕಚಿತ್ತದಲೆಬಲಗೊಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಚಿತ್ತದಿ ( 7 , 5 )
ಏಕಚಿತ್ತವ ( 1 , 1 )
ಏಕಚಿತ್ತವನೀವಾ ( 1 , 1 )
ಏಕಚಿತ್ತಾದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಛತ್ರದ ( 1 , 1 )
ಏಕತಾರಕಏಕಯಾಚಕ ( 1 , 1 )
ಏಕತಾಳ ( 2 , 2 )
ಏಕತಾಳವು ( 1 , 1 )
ಏಕತೋಕಾತ್ಮಏಕಸೃಜ ( 1 , 1 )
ಏಕತ್ರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕತ್ವವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಏಕತ್ವವೆನುತೆಂದೆನಿರೆ ( 1 , 1 )
ಏಕದಂತಂ ( 10 , 8 )
ಏಕದಂತನ ( 5 , 4 )
ಏಕದಂತನೆ ( 3 , 3 )
ಏಕದಂತನೆಏಕಭಾವದಿ ( 1 , 1 )
ಏಕದಂತನೇ ( 1 , 1 )
ಏಕದಂತಾನೇಕ ( 1 , 1 )
ಏಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕದಶ ( 1 , 1 )
ಏಕದಶÀ ( 1 , 1 )
ಏಕದಶಿಯ ( 1 , 1 )
ಏಕದಾ ( 1 , 1 )
ಏಕದೇವನು ( 1 , 1 )
ಏಕದೇಶ ( 1 , 1 )
ಏಕದೇಶದಿ ( 1 , 1 )
ಏಕನಾಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಏಕನಾಥದಿವಾಕರಅಣಿಮ ( 1 , 1 )
ಏಕನಾಥನಾಲಯ ( 1 , 1 )
ಏಕನಾಥೆ ( 1 , 1 )