ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬಾರೈ ಭೂಶಿರಿವರ ವೆಂಕಟದೊರೆಯೇ | ಕರಿವರದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ | ದೋರೈ ಶ್ರೀಕರ ಶುಭಸುರ ಕುಲದೊರೆಯೇ | ಪರತರ ನರಹರಿಯೇ ಪ ಅರುಣಾ ವಾರಿಜಪರಿಚರಣಾ | ಚರಣಾ ಶರಣಾಗತ ಕರುಣಾ | ಕರುಣಾ ಕೋಟ್ಯರುಣಪತಿಯ ಹಿಮಕಿರಣಾ | ಕಿರಣ್ಹೊಳೆವ ಸುವರಣಾ | ವರಣಾ ಪೀತಾಂಬರ ಮಂದರೋದ್ದರಣಾ | ಧರಣಾಗತ ಕರುಣಾ | ಕರುಣಿಸೋ ನಿರುತರ ಕೌಸ್ತುಭಾಭರಣಾ | ಮೊರೆ ಹೋಗುವೆನು ಶರಣಾ 1 ಮಂಗಳ ಮಹಿಮಶಯನ ಭೂಜಂಗಾ | ಜಂಗಮಾ ಅಂತರಂಗಾ | ರಂಗಾ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹ ತುರಂಗಾ | ವಿಹಂಗ | ಶುಭ ಅಂಗಾ | ಅಂಗಾ ಜಯಸು ಸಂಗಾ | ಸಂಗಾರಹಿತ ದೇವತೆಗಳ ಶೃಂಗಾ ಭವ ಭಂಗಾ 2 ಸುಂದರಿಂದಿರಾ ರಮಣಾನಂದಾ | ನಂದ ಗೋವೃಂದಾ | ವೃಂದಾರ ಕಾದಿಹ ರಕ್ಷಕಚಂದಾ | ಚೆಂದದಿ ಆನಂದಾ | ನಂದಾ ಸುನಂದ ನಮಿತ ಪದದ್ವಂದ್ವಾ | ದ್ವಂದ್ವಾ ಮುಕ್ಕುಂದಾ | ಕುಂದರ ವದನಾ ಗುರುಕೃಷ್ಣನ ಕಂದಾ | ನೊಡೆಯ ಗೋವಿಂದಾ 3 ಅಂಕಿತ-ಗುರುಕೃಷ್ಣ
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷಮಿತಾಯೇ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯೆ | ಹೇಮಾಯಾ ಕರುಣಾಬ್ದಿಯೇ | ಕಾಮಿತ ಫಲನೀಯೇ | ಸಾಮಜಗಮನಿಯೇ | ಹೇಮಾಯಾ ಕೋಟಿ ಸಮಕಾಯೇ | ಶುಭಚರಿಯ | ಬಹುಪರಿಯೇ | ಹರಿಪ್ರೀಯೇ | ಅರಿಯೇ ಪ ಶರಧಿಸುತವನೇ | ಸರಸಿಜಸದನೆ | ಸುರಚಿರದವರಾನೆ | ಕರಿಸರ್ಪವೇಣೆ | ದುರಿತಾದೌಘಪಹರಣೆ | ಕರುಣದಾಗಾರೆ ಶರಣೆ | ನೆರೆನಿನ್ನನಂಬಿದೆನೆ ಮಾತೆ | ಅದ್ಭುತೆ | ರವಿನಮಿತೆ | ಪ್ರಖ್ಯಾತೆ | ದಾತೆ 1 ಹೊಳೆವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಲಹೆ | ಸಲೆಕುಲದೈವೆ | ಸುಜನ ಸೇವೆ | ಮಲಿನರ ಭಾವೆ | ಹಲವು ಮಾತೇನು ಫಲವೇ | ಬಲುನಾಹಂಬಲಿಸುವೆ | ಒಲಿದು ಕರುಣಿಸು ಭಾಗ್ಯವಂತೆ | ಗುಣವಂತೆ | ಬಹುಶಾಂತೆ | ದಯವಂತೆ ಕಾಂತೆ 2 ಕರವೀರ ಪುರಧೀಶೆ | ಶರಣರುಲ್ಹಾಸೆ | ಸುರಮುನಿಜನತೋಷೆ | ಶಿರಸ್ವಪ್ರಕಾಶೆ | ಪರತರ ಸುವಿಲಾಸೆ | ಗುರುಕೃಷ್ಣಸುತನೀಶೆ | ವರಕೊಲ್ಹಾಸುರನ ವಿನಾಸ | ಜಗದೀಶೆ | ಮೃದುಭಾಷೆ | ಅವಿನಾಶೆ | ಈಶೆ 3 ಅಂಕಿತ-ಗುರುಕೃಷ್ಣಸುತ
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು