ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಲನಿನಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲನೀನೆ ( 1 , 1 )
ಫಲನೀಯೇ ( 1 , 1 )
ಫಲನೀವಾ ( 1 , 1 )
ಫಲನುಣಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಫಲಪತ್ರಗಳಮನ್ನಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಫಲಪಬೇವಿನ ( 1 , 1 )
ಫಲಪಾನಕದ ( 1 , 1 )
ಫಲಪಾಪ್ತಿಯಾಗದೊ3 ( 1 , 1 )
ಫಲಪುಷ್ಪ ( 5 , 5 )
ಫಲಪುಷ್ಪಗಳ ( 1 , 1 )
ಫಲಪುಷ್ಪದಮಾವಾಶ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಫಲಪುಷ್ಪದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಫಲಪುಷ್ಪಯಿಲ್ಲದಾ ( 1 , 1 )
ಫಲಪೂರಣ ( 1 , 1 )
ಫಲಪ್ರದ ( 16 , 10 )
ಫಲಪ್ರದನಿರ್ಗತಾಖಿಲದುರಿತ ( 1 , 1 )
ಫಲಪ್ರದಪಾಮರ ( 1 , 1 )
ಫಲಪ್ರದರು ( 1 , 1 )
ಫಲಪ್ರದವು ( 1 , 1 )
ಫಲಪ್ರದಾ ( 1 , 1 )
ಫಲಪ್ರದಾನವ ( 1 , 1 )
ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸುಗ ( 1 , 1 )
ಫಲಬರುವತನಕ ( 1 , 1 )
ಫಲಬಹಳ ( 1 , 1 )
ಫಲಬಾಹೊದು ( 1 , 1 )
ಫಲಭಕ್ಷ್ಯದಿಂ ( 1 , 1 )
ಫಲಭಾರಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಫಲಭೋಗ-ಫಲಭೋಗವು ( 1 , 1 )
ಫಲಭೋಗಿಸಲೀವೇ ( 1 , 1 )
ಫಲಮಕ್ಕುಈ ( 1 , 1 )
ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ( 2 , 2 )
ಫಲಮಂಧರಧರ ( 1 , 1 )
ಫಲಮಾವಿನ ( 1 , 1 )
ಫಲಮಿಚ್ಚುಟತಾ-ನಡಗಿನ ( 1 , 1 )
ಫಲಮಿದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಮುಟ್ಟದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಮೂಲಗಳನು ( 1 , 1 )
ಫಲಮೆದ್ದ ( 2 , 2 )
ಫಲಮೋಕ್ಷಸಾಧನ ( 1 , 1 )
ಫಲಯುಕ್ತವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಯೋಗ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಫಲರಸ ( 1 , 1 )
ಫಲರಸವು ( 1 , 1 )
ಫಲರಹಿತಎಸೆಗುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಫಲರಾಜಿಯ ( 1 , 1 )
ಫಲರೂಪಗಳ ( 1 , 1 )
ಫಲರೂಪದಾಸದೀಕ್ಷೆಯ ( 1 , 1 )
ಫಲರೂಪನು ( 1 , 1 )