ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘನದರುವೇ ( 2 , 2 )
ಘನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನದಲ್ಲಿ ( 3 , 3 )
ಘನದಶರಥನೆ ( 1 , 1 )
ಘನದಾಕೋಪವನು ( 1 , 1 )
ಘನದಾಗರ ( 1 , 1 )
ಘನದಾಟಾ ( 1 , 1 )
ಘನದಾತರೆಂದವರನು ( 1 , 1 )
ಘನದಾನವ ( 1 , 1 )
ಘನದಾಯಾಸವ ( 2 , 2 )
ಘನದಾವವೆಂದರಿಯದು ( 1 , 1 )
ಘನದಾಶ್ರಯವು ( 1 , 1 )
ಘನದಿ ( 6 , 4 )
ಘನದಿಮನ್ನಿಸುವಳೈ ( 1 , 1 )
ಘನದಿರುವ್ಹಾ ( 1 , 1 )
ಘನದೀ ( 1 , 1 )
ಘನದು:ಖಕೇಳೊ ( 1 , 1 )
ಘನದು:ಖದಿ ( 1 , 1 )
ಘನದು:ಖಮಯವಾದ ( 2 , 1 )
ಘನದುಃಖಬಡುತಲಿಹುದುಇನಿತವಸ್ಥೆಯಲಿರುವ ( 1 , 1 )
ಘನದುರಾಸೆ ( 1 , 1 )
ಘನದುರಿತ ( 4 , 4 )
ಘನದುರಿತವ ( 1 , 1 )
ಘನದೂತಾ ( 1 , 1 )
ಘನದೃಢ ( 1 , 1 )
ಘನದೆಚ್ಚರ ( 2 , 1 )
ಘನದೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಘನದೆಚ್ಚರುಳ್ಳವಗ ( 1 , 1 )
ಘನದೊಲವು ( 1 , 1 )
ಘನದೊಲುವಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘನದೊಳವಿನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘನದೊಳಿಹನು ( 1 , 1 )
ಘನದೊಳು ( 2 , 1 )
ಘನದೋರುತಲಿಹ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘನದೋರುವದು ( 1 , 1 )
ಘನದೋರುವನು ( 1 , 1 )
ಘನಧೀರ ( 1 , 1 )
ಘನಧೂಳಿ ( 1 , 1 )
ಘನಧ್ಯಾನದಿಂರ್ಚಿಪ ( 1 , 1 )
ಘನಧ್ವನಿ ( 1 , 1 )
ಘನಧ್ವನಿಯಿಂದ ( 2 , 1 )
ಘನನ ( 1 , 1 )
ಘನನಂದನ ( 1 , 1 )
ಘನನಂಬಿ ( 1 , 1 )
ಘನನಾಮ ( 1 , 1 )
ಘನನಿತಂಬೆ ( 2 , 2 )
ಘನನಿದ್ರಾಂಗನೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಘನನಿಧಿಗಂಭೀರ ( 1 , 1 )
ಘನನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಘನನಿಮ್ಮ ( 1 , 1 )