ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಈರಡಿ ( 10 , 8 )
ಈರಡಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಈರಡಿಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಈರಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಈರಡಿಗೆಯ್ದ ( 1 , 1 )
ಈರಡಿಗೈದ ( 1 , 1 )
ಈರಡಿಗೈಯೆ ( 1 , 1 )
ಈರಡಿಮಾಡಿ ( 2 , 2 )
ಈರಡಿಮಾಡಿದೆ ( 1 , 1 )
ಈರಡಿಮೂಡಿಲೋಕವ ( 1 , 1 )
ಈರಡಿಯ ( 8 , 6 )
ಈರಡಿಯನಳೆದುಮೆಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಈರಡಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಈರನ ( 1 , 1 )
ಈರಪ್ಪÀ ( 1 , 1 )
ಈರಪ್ಪನೆಂದರೂ ( 1 , 1 )
ಈರಮತದವರನುದಿನ ( 1 , 1 )
ಈರಮತವ ( 1 , 1 )
ಈರವಂತಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಈರವಾಳಾ ( 1 , 1 )
ಈರಾಯ ( 1 , 1 )
ಈರಾರು ( 3 , 3 )
ಈರಾರುಕಂಗಳದಕೆ ( 1 , 1 )
ಈರಾರುದಿನದಲರುಣೋದಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಈರೀತಿ ( 2 , 2 )
ಈರೀತಿಗೈವರ ( 1 , 1 )
ಈರೀತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಈರೂಢಿಗಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಈರೂಪಗಳಹವೋ ( 1 , 1 )
ಈರೂಪವಡಗಿಸೆನ್ನಲು ( 1 , 1 )
ಈರೆಂಟು ( 2 , 2 )
ಈರೆರ- ( 1 , 1 )
ಈರೆರಡಾಸ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಈರೆರಡು ( 5 , 4 )
ಈರೆರಡೊಂದು ( 1 , 1 )
ಈರೆರೆಡು ( 1 , 1 )
ಈರೇಳಕ್ಕೆ ( 5 , 1 )
ಈರೇಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಈರೇಳು ( 49 , 18 )
ಈರೇಳುಲೋಕದ ( 4 , 3 )
ಈರೇಳುವ್ಯಾಪಕ ( 1 , 1 )
ಈರೈದ ( 1 , 1 )
ಈರೈದವತಾರಗೆ ( 1 , 1 )
ಈರೈದಾಳಾಣ್ಮನಕುಗ್ಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಈರೈದು ( 13 , 6 )
ಈರೈದುಂಗುರವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಈರೈದುಶಿರಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಈರೊಂದು ( 1 , 1 )
ಈರ್ವ ( 2 , 2 )
ಈರ್ವ- ( 1 , 1 )