ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಂಕಜಮುಖಿಶ್ರೀಭೂದೇವಿಯರರಸನು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮುಖೀ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಯುಗಲ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಯುಗ್ಮ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜರಮಾ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜರಿಪು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಲೋಚನ ( 6 , 4 )
ಪಂಕಜಲೋಚನ-ಕಿಂಕರ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಲೋಚನನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಲೋಚನಾ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಲೋಚನೆ ( 2 , 2 )
ಪಂಕಜಲೋಚನೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜವ ( 8 , 6 )
ಪಂಕಜವÀ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜವದನೆಯು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜವದನೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜವನು ( 2 , 2 )
ಪಂಕಜವನೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜವನ್ನು ( 2 , 2 )
ಪಂಕಜವನ್ನುಸ್ಥಿರ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜವಾ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜವೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜವೈರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜವೊಂದನಿತ್ತಂದು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಸಖನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಸಖನಿಭ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಸದನೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಸನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಸಂಭವ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಸುಮಮಾಲೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಸೂರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪಕಂಜಹರನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಹಿತ ( 3 , 3 )
ಪಂಕಜಾ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ( 17 , 14 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷ-ಪತಿತ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷನ ( 8 , 7 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷನಪಾದಪಂಕಜ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷನಾ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷನೆ ( 5 , 4 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷನೆತ್ತಿಕೊಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷನೊಡಗೂಡುತ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷರ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷರೊಳು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿ ( 9 , 7 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿಯರು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿಯರುಭಯದಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಕ್ಷೇರು ( 1 , 1 )