ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 3 ದಾಸರು , 3 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಶುಪತಿ ಬಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಪ ಶಶಿಧರ ಶಂಕರ ಸುರಗಂಗಾಧರ ಅಸಮ ಸುಶೋಭಿತ ಜಟಾಜೂಟಧರ ಅ.ಪ ಕರÀದಿ ಧರಿಸಿದ ಡಮರುಗ ತ್ರಿಶೂಲ | ಸುಂದರವಾದ ವರಸಾರಂಗ ಸರಸಿಜಭವ ಕಪಾಲ | ಕೊರಳಲಿ ನೋಡೆ ಧರಿಸಿದ ಬಹುಪರಿ ರುಂಡಮಾಲಾ | ಕಿಡಿಗಣ್ಣಿನ ಫಾಲಾ ಗರಳಕಂಠ ಕರಿವರ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಸ್ಮರ ಮದಪರಿಹರ 1 ರಜತಾಚಲ ಮಂದಿರವಾಸ | ಮಹೇಶ ಶಿವಕೃತ್ತಿವಾಸ ಭುಜಗಭೂಷಣ ಶೋಭಿತ ವರವೇಷ | ಭಕ್ತರ ಪೋಷ ಗಜಮುಖ ಜನಕ ಭೂತ ಗಣೇಶ ಪಾಪೌಘ ವಿನಾಶ ಕುಜನಾವಳಿ ಮದಗಜ ಮೃಗರಾಜನು ಸುಜನಜಾಲ ಪಂಕಜಹಿತ ದಿನಮಣಿ 2 ಸುರವರನಮಿತಚರಣನು ಬಂದ | ಶೋಭಿತವಾದ ಪರಿಪರಿ ಚಿತ್ರ ಭೂಷಣನು ಬಂದ | ಕೋರಿದವರ ಕರೆದೀವ ಕರುಣಾಭರಣನು ಬಂದ | ತಾನೊಲವಿಂದ ಚರಣ ಶರಣರಘ ಪರಿಹರಗೈಸುವ ಪುರಹರ ಶಂಕರ 3
--------------
ವರಾವಾಣಿರಾಮರಾಯದಾಸರು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುನಿಮಾನಸ ಹಂಸ ಮಹಾನು ಭಾವ ದೇವ ಪ ಖಗ ವಾಸುದೇವ ಅ.ಪ. ಸೃಷಿಕರ್ತ ಸಂತುಷ್ಟಹೃದಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿಜನ್ಮಮಾಲಾ ಅಷ್ಟಭೂತಿದರಕಷ್ಟಹರಣ ವಿಬುಧೇಷ್ಟ ದಿವ್ಯಲೀಲಾ 1 ದೇವ ದೇವ ಭೂದೇವ ವಂದ್ಯ ವಸುದೇವ ಜಲಧಿಸೋಮ ವೈರಿ ಜನಿತ ಕಾಮ 2 ರಾಮ ರಾಮ ಕರುಣ ಮಹೋದಧೆ ಶ್ರೀ ಮನೋಭಿರಾಮ ಧಾಮ ಪುಣ್ಯತಮನಾಮ ಪೂರ್ಣಕಾಮ 3 ಕಿಂಕರ ಜನಗತ ಸಂಕಟಹರ ಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಪದ್ಮ ಪಂಕಜಲೋಚನ ಪಂಕವಿಮೋಚನ ಪಂಕಜಹಿತ ಸದ್ಮಾ 4 ದಿವ್ಯರೂಪಸುರಸೇವ್ಯ ಚರಣ ಮುನಿ ಭಾವ್ಯಮಾನಚರಿತ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮಬಹು ಭವ್ಯ ಸುಗುಣ ಮಾಂಡವ್ಯ ಪುಣ್ಯಭರಿತ 5 ಪಾಹಿಮಾಮನಘದೇಹಿ ಭಕ್ತಿಮಪಿಮೇ ಹಿತೋಸಿ ನಿತ್ಯಂ ಕಾಹಿಮೇಗತಿರ್ಮಾಹಿಸತ್ಯ ತಾಂಬ್ರೂಹಿ ದೇವ ಸತ್ಯಂ6 ಭವ ತರಣಿ ಧಿಷಣಯಾಹಂ ಕರುಣಯಾವ ಶ್ರೀ ವರದ ವಿಠಲ ಸುಖಕರಣ ವಿಗತಮೋಹಂ7
--------------
ಸರಗೂರು ವೆಂಕಟವರದಾರ್ಯರು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸ ಮಹಾನುಭಾವ ದೇವ ಪ ವಾಸುದೇವ ಅ.ಪ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಜನ್ಮಮಾಲಾ ಅಷ್ಟಭೂತಿವರ ಕಷ್ಟಹರಣ ವಿಬುಧೇಷ್ಟ ದಿವ್ಯಲೀಲಾ1 ದೇವದೇವ ಭೂದೇವ ವಂದ್ಯ ವಸುದೇವ ಜಲಧಿಸೋಮ ದೇವವೈರಿವನದಾವ ಸುಂದರೀ ಭಾವಜನಿತ ಕಾಮ2 ರಾಮರಾಮ ಕರುಣಾಮಹೋದಧೆ ಶ್ರೀ ಮನೋಭಿರಾಮ ರಾಮಣೀಯ ಸುಗುಣಧಾಮ ಪುಣ್ಯತಮನಾಮ ಪೂರ್ಣಕಾಮ3 ಕಿಂಕರಜನಗತ ಸಂಕಟಹರ ಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರಪದ್ಮ ಪಂಕಜಲೋಚನ ಪಂಕವಿಮೋಚನ ಪಂಕಜಹಿತ ಸದ್ಮಾ 4 ದಿವ್ಯ ರೂಪಸುರಸೇವ್ಯ ಚರಣಮುನಿಭಾವ್ಯಮಾನಚರಿತ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮ ಬಹುಭವ್ಯಸುಗುಣಮಾಂಡವ್ಯಪುಣ್ಯಭರಿತ 5 ಪಾಹಿಮಾಮನಘದೇಹಿ ಭಕ್ತಿಮಪಿ ಮೇ ಹಿತೋಸಿ ನಿತ್ಯಂ ಕಾಹಿಮೇಗತಿರ್ಮೋಹಿತಸ್ಯತಾಂಬ್ರೂಹಿ ದೇವ ಸತ್ಯಂ 6 ಚರಣಯುಗಳಮಿಹ ಚರಣಮೇಹಿ ಭವತರಣಿದಿಷಣಯಾಹಂ ಕರುಣಯಾವ ಶ್ರೀವರದವಿಠಲ ಸುಖಕರಣ ವಿಗತಮೋಹಂ7
--------------
ವೆಂಕಟವರದಾರ್ಯರು