ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಛೇದಿಪ ( 3 , 2 )
ಛೇದಿಬಹುದೈ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಬೇಕಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಲನುಮಾನ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಲುಓಡಿ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಿ ( 37 , 27 )
ಛೇದಿಸಿಅಂತಿಂತೆನ್ನದೆ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಿದ ( 2 , 2 )
ಛೇದಿಸಿದನ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಿದನಚದುರೇರಿಗೊಲಿದ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಿದಶಪ್ರಮತಿ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಿದಾ ( 2 , 2 )
ಛೇದಿಸಿದಾತನಾ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಿದೆ ( 3 , 3 )
ಛೇದಿಸಿದೇ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಿಪ್ರಾಜÕಪದವೀವ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಿವಂಚಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಿಶಿವಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸಿಹೇನೇ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸೀ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸು ( 3 , 3 )
ಛೇದಿಸುತ ( 3 , 3 )
ಛೇದಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸುತಸುವೈದಿಕ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸುತೆ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸುವ ( 3 , 2 )
ಛೇದಿಸುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸುವದಕೆ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸುವದಿದೆ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸುವದು ( 3 , 3 )
ಛೇದಿಸುವಾ ( 2 , 2 )
ಛೇದಿಸುವಾಗ ( 2 , 2 )
ಛೇದಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸೆಂದು ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸೆನೆ ( 1 , 1 )
ಛೇದಿಸೊ ( 2 , 2 )
ಛೇದೀಸಿ ( 2 , 1 )
ಛೇಧಖಳಜನ ( 1 , 1 )
ಛೇಧಿಸಿ ( 3 , 3 )
ಛ್ಚಾದಿತ ( 1 , 1 )