ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘನತಾಪದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘನತಾಪದಿರುವ ( 1 , 1 )
ಘನತಾಮಸಕೆ ( 1 , 1 )
ಘನತಾರಕನಾಮ ( 1 , 1 )
ಘನತಾಳಾ ( 1 , 1 )
ಘನತಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಘನತುಂಬಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಘನತೃಣವ ( 1 , 1 )
ಘನತೆ ( 19 , 14 )
ಘನತೆಗಿದು ( 1 , 1 )
ಘನತೆಗೆ ( 2 , 2 )
ಘನತೆಗೇರುವ ( 1 , 1 )
ಘನತೆಗೊಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಘನತೆನಾಶಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಘನತೆನಿಸೀ ( 1 , 1 )
ಘನತೆಯ ( 2 , 2 )
ಘನತೆಯನರಿತು ( 1 , 1 )
ಘನತೆಯನು ( 4 , 2 )
ಘನತೆಯಲಿಹರಿಚರಣಸ್ಮರಿಸುತಿರಬೇಕು1ಕಂದರ್ಪನಟ್ಟುಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘನತೆಯಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಘನತೆಯಲ್ಲವೊ ( 1 , 1 )
ಘನತೆಯಾಂತವಳಲ್ಲವೇನು ( 1 , 1 )
ಘನತೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನತೆಯಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಘನತೆಯು ( 5 , 3 )
ಘನತೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಘನತೆಯೆಂತರಿವುದೋ ( 1 , 1 )
ಘನತೆಯೆತ್ತವರಪೀತಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ಘನತೆಯೊಂದಿಹ ( 1 , 1 )
ಘನತೆರಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಘನತೆಲೊಸಿಷ್ಠನೇನೆಲೋ ( 1 , 1 )
ಘನತೆಸುದತಿ ( 1 , 1 )
ಘನತೇನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಘನತ್ಯಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಘನತ್ಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘನತ್ರಿಶೂಲೀ ( 1 , 1 )
ಘನಥೋಕÁ ( 1 , 1 )
ಘನಥೋಕು ( 1 , 1 )
ಘನದ ( 2 , 2 )
ಘನದಯ ( 3 , 2 )
ಘನದಯದಲೊದಗಿ ( 1 , 1 )
ಘನದಯದಾಸೈನಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಘನದಯದಿ ( 2 , 1 )
ಘನದಯದೊಲವಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘನದಯವ ( 2 , 1 )
ಘನದಯವಾ ( 1 , 1 )
ಘನದಯಾ ( 1 , 1 )
ಘನದಯಾಂಬುಧೇ ( 1 , 1 )
ಘನದಯಾವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಘನದರುವು ( 1 , 1 )