ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏನಂಬರೊ ( 1 , 1 )
ಏನಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಏನಬೇಡಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನಬೇಡಲೊ ( 1 , 1 )
ಏನಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಏನಮಾಡಿದರೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಏನಮ್ಮ ( 2 , 2 )
ಏನಮ್ಮಆದಿ ( 1 , 1 )
ಏನಮ್ಮಕಾರಣ ( 1 , 1 )
ಏನಮ್ಮಮೇಳದ ( 1 , 1 )
ಏನಮ್ಮಸದಮಲ ( 1 , 1 )
ಏನಮ್ಮಸಪ್ತಾವರಣದ ( 1 , 1 )
ಏನಯ್ಯ ( 6 , 6 )
ಏನಯ್ಯಾ ( 2 , 2 )
ಏನರಿಯದ ( 2 , 2 )
ಏನರಿಯದಲಿರೆ ( 1 , 1 )
ಏನರಿಯದಲ್ಪನ ( 1 , 1 )
ಏನಲಾ ( 1 , 1 )
ಏನಲೊ ( 1 , 1 )
ಏನಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಏನಲ್ಲಾವಿನಾಯಕನ ( 1 , 1 )
ಏನವ್ವ ( 1 , 1 )
ಏನಸಾಧಿಸುವದೇನರದು ( 1 , 1 )
ಏನಸಾಧ್ಯವೊ ( 1 , 1 )
ಏನಹರು ( 1 , 1 )
ಏನಹುದೊ ( 1 , 1 )
ಏನಹೇಳುವೆಯಲೆ ( 1 , 1 )
ಏನಾ ( 2 , 2 )
ಏನಾÀಗಲೊಲ್ಲದೊ ( 1 , 1 )
ಏನಾಗದೊ ( 1 , 1 )
ಏನಾಗಿತ್ತೈಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಏನಾಗುವ ( 1 , 1 )
ಏನಾಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಏನಾಗುವುದೊ ( 1 , 1 )
ಏನಾಗೋದುಬಡತನ ( 1 , 1 )
ಏನಾಡಿದರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಏನಾಡಿದಾಪದ್ಧವನು ( 1 , 1 )
ಏನಾದ ( 2 , 2 )
ಏನಾದದ್ದಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಏನಾದರಾಗಲಿ ( 5 , 5 )
ಏನಾದರು ( 4 , 4 )
ಏನಾದರುತ್ತೀರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಏನಾದರೂ ( 7 , 5 )
ಏನಾದರೇನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನಾದರೇನೀ ( 1 , 1 )
ಏನಾದರೇನು ( 7 , 3 )
ಏನಾದರೊಳಿತೆ ( 1 , 1 )
ಏನಾದುದುಹರಿ ( 2 , 1 )
ಏನಾದೆಂತಾ ( 1 , 1 )
ಏನಾದೊಡೇನಯ್ಯ ( 1 , 1 )